17 dic. 2013

LA INEFICACIA DEL GOBIERNO DE O BARCO IMPIDE QUE LOS VECINOS DEL CASCO VELLO ACCEDAN A LAS AYUDAS QUE CONCEDE LA XUNTA PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

 
 • Las ayudas públicas para nuevas actuaciones en las áreas de rehabilitación alcanzaron 34,4 millones de euros.
 • En mayo de 2012, el pleno del Concello aprobaba una moción de los populares en la que pedían que se realizaran los trámites para volver a presentar la documentación necesaria ante Xunta de Galicia para conseguir la declaración de ARI.
 • Moisés Blanco, portavoz del Grupo Municipal Popular, lamentó que “ni un sólo euro de estas ayudas vinieron para O Barco, ya que el gobierno del concello no fue capaz de presentar la documentación correcta para conseguir la declaración de ARI del casco vello”.


O Barco de Valdeorras, 16 de diciembre de 2013.- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Moisés Blanco Paradelo afirma que “los vecinos y vecinas del Casco Vello barquense se vieron privados del acceso a las ayudas, que la Xunta lleva concediendo a los concellos que tienen Áreas de Rehabilitación Integral, por la ineficacia del gobierno socialista de O Barco a la hora de solicitar su declaración”.

El Consello de la Xunta de Galicia celebrado el 26 de abril de 2012 acordaba la autorización para la firma de convenios de la Comisión Bilateral de Seguimiento, relativos a las áreas de rehabilitación integral en la Comunidad Autónoma de Galicia con la participación de los concellos al amparo del Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

Este acuerdo permitía que la Xunta de Galicia destinase más de 15,6 millones de euros para el financiamiento de 2.500 nuevos objetivos de áreas de rehabilitación con los 38 concellos gallegos que disponen de ARI, en el marco de la Comisión Bilateral del Plan de Vivenda.

A los fondos autonómicos se sumaron otros 18,8 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento, por lo que las ayudas públicas para nuevas actuaciones en las áreas de rehabilitación gallegas alcanzaron 34,4 millones de euros.

El Portavoz Popular recuerda que su grupo presentó una moción en el pleno del mes de mayo del 2012 precisamente solicitando queEl Concello de O Barco realizara los trámites oportunos para volver a presentar la documentación necesaria ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia para conseguir la declaración de Área de Rehabilitación Integral del Casco Vello de O Barco.“
 
En aquel texto, los populares recordaban que después de intentarlo en dos ocasiones, desde el año 2006, el Concello de O Barco no ha conseguido la declaración de ARI del Casco Vello, y no por falta de voluntad de la Xunta de Galicia que en uno de sus últimos escritos consideraba el área propuesta susceptible de obtener la declaración de ARI, previa corrección de diversos aspectos de la documentación presentada.

Moisés Blanco, portavoz del Grupo Municipal Popular, lamentó que “ni un sólo euro de estas cuantías vinieron para O Barco, ya que el gobierno del concello no fue capaz de presentar la documentación correcta para conseguir la declaración de ARI del casco vello”.

El portavoz popular afirma que “después de aprobarse nuestra moción nada se ha avanzado en este asunto”, convencido de que “estas ayudas habrían supuesto un importante impulso para el casco vello, así como para el sector de la construcción y de las reformas”.

14 dic. 2013

MOISÉS BLANCO AFIRMA QUE “SEGUIREMOS DEMANDANDO Á XUNTA QUE AXILICE O RECOÑECEMENTO OFICIAL DO CAMIÑO DE INVERNO”


O deputado popular considera “irracional que os socialistas galegos pretenderan aprobar no Parlamento completar a sinalización deste Camiño no 2013, cando faltan menos de 20 días para rematar o ano e aínda non se coñece por onde discorre de forma oficial esta ruta”

MOISÉS BLANCO AFIRMA QUE “SEGUIREMOS DEMANDANDO Á XUNTA QUE AXILICE O RECOÑECEMENTO OFICIAL DO CAMIÑO DE INVERNO”

“Mantemos un contacto periódico cos responsables da Consellería de Cultura para coñecer directamente a evolución dos traballos respecto ao Camiño de Inverno”, apuntou

A partir do recoñecmento oficial, será o momento de realizar os traballos de delimitación e sinalización específica, “unha cuestión sobre as que o PP tamén velará pola súa execución no prazo de tempo máis breve posible”

Santiago, 13 de decembro de 2013.- Odeputado do Grupo Popular Moisés Blanco afirmou hoxe que “continuaremos demandando á Xunta de Galicia que axilice os traballos para conseguir o recoñecemento oficial do Camiño de Inverno, de xeito que esta ruta xacobea se converta nunha nova referencia para o desenvolvemento turístico e cultural da comarca de Valdeorras”. Neste sentido, considerou“irracional que os socialistas galegos pretenderan aprobar no Parlamento unha iniciativa para completar a sinalización oficial do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras antes de que finalice este ano 2013, cando faltan menos de 20 días para o remate deste ano e aínda non se coñece por onde discorre de forma oficial esta ruta xacobea”.

Moisés Blanco reiterou que “desde o Partido Popular mantemos un contacto periódico cos responsables da Consellería de Cultura a fin desaber directamente a evolución dos traballos que están realizando para o recoñecemento oficial do Camiño de Inverno, en cumprimento dos acordos adoptados no Parlamento galego”.

“A partir deste recoñecemento oficial do Camiño de Inverno como ruta xacobea, será o momento de realizar os traballos pertinentes para a súa delimitación concreta e sinalización específica, unha cuestión que desde o Grupo Popular tamén velaremos pola súa execución no prazo de tempo máis breve posible”, apuntou.

ABSURDA PROPOSTA SOCIALISTA

O deputado popular considerou “ilóxico” que os socialistas galegos pretenderan o pasado mércores que se aprobara no Parlamento galego unha proposición non de lei reclamando á Xunta de Galicia que complete a sinalización oficial do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras antes de que finalice o presente ano 2013.

“Resulta absurdo que os socialistas defendan unha iniciativa no Parlamento totalmente irrealizable neste momento, tanto polo prazo de tempo, xa que estamos a menos de 20 días de que remate o 2013 e sería imposible que a Xunta puidera executar a proposta; como porque a día de hoxe non se sabe por onde será o percorrido oficial desta ruta xacobea e sería incoherente gastar cartos nunha sinalización sen saber se vai ser definitiva”, apuntou.

Así mesmo, Blanco lamentou que os socialistas galegos rexeitaran a emenda presentada polo Grupo Popular á súa proposición non de lei, “moito máis coherente coa situación actual, xa que pedíamos á Xunta que continuara cos traballos necesarios para proceder ao inmediato recoñecemento oficial do Camiño do Inverno, así como que, unha vez dado este paso, iniciaraos traballos para a súa delimitación e sinalización”.

12 dic. 2013

MOCIÓN SOBRE OS CONTRATROS TEMPORAIS QUE SE CONVERTEN EN INDEFINIDOS


Moción que presenta o Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para o seu debate e, no seu caso aprobación, no Pleno Ordinario do mes de decembro.


SOBRE OS CONTRATROS TEMPORAIS QUE SE CONVERTEN EN INDEFINIDOS”

Dende hai varios anos no Concello de O Barco vense producindo un feito un tanto especial, ao tempo que inxusto, en canto a que varios traballadores empezan a súa relación laboral co Concello a través de contratos temporais e co paso dos anos terminan por converterse en traballadores indefinidos.

E isto sucede debido a reiteración de contratos na mesma persoa, que despois acode a xustiza, presenta demanda contra o Concello e dánlle a razón, acreditando que a contratación foi en fraude de lei e que polo tanto a relación entre as partes pasa a ser indefinida.

Deste xeito, nos dous últimos anos catro traballadoras do servizo de Axuda a Domicilio, unha técnico de Medio Ambiente ou a Axente de Emprego Local, ao que lle podemos engadir os cincuenta traballadores que, con gallo da aprobación en novembro de 2009 da Relación de Postos de Traballo, viron convertidos os seus contratos temporais en indefinidos(ata a xubilación) sen nin sequera ter pasado por ningunha proba ou proceso de selección, vulnerando os principios de mérito, capacidade e igualdade de oportunidade como así certificaban os propios informes dos técnicos municipais.
Dada a repetición deste feito o Grupo Municipal do Partido Popular interesouse polo tema en varios plenos e comisións informativas, e mesmo chegamos a solicitar unha convocatoria extraordinaria da Comisión de Persoal con este asunto como único punto instando ao goberno a elaboración dun estudo e análise dás condicións laborais de posibles traballadores que poderían encontrarse nunha situación similar, sen que a proposta fose atendida.


Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

-. O Goberno do Concello de O Barco convocará a Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá sempre que se vaia a realizar unha contratación de persoal, e porá a disposición dos grupos políticos todos os antecedentes da contratación de calquera persoa de forma temporal, por obra ou servizo, ou en calquera modalidade de contratación directa polo Concello, así coma toda a información relacionada coas memorias xustificativas de contratos de obras ou servizos, actas das reunións dos tribunais de selección realizados, decretos de convocatoria de procesos de selección etc...

9 dic. 2013

MOISÉS BLANCO PRESENTA UNHA PROPOSTA NO PARLAMENTO PARA QUE FOMENTO MANTEÑA OS PREZOS DO TREN-EXPRÉS EN TODAS AS VIAXES ENTRE AS ESTACIÓNS DE VALDEORRAS E OURENSE


A remodelación de horarios feita por RENFE deixou á comarca de Valdeorras sen a primeira conexión diaria por tren con OurenseMOISÉS BLANCO PRESENTA UNHA PROPOSTA NO PARLAMENTO PARA QUE FOMENTO MANTEÑA OS PREZOS DO TREN-EXPRÉS EN TODAS AS VIAXES ENTRE AS ESTACIÓNS DE VALDEORRAS E OURENSE

 • A alternativa existente é o ‘Tren-Hotel’ das 7 da mañá, pero a un prezo de billete superior aos 20 euros, fronte aos 8 euros que se pagaban anteriormente

 • O ‘Tren-Exprés’ parte ás 10 horas de Valdeorras e ten un prezo de 8,95 euros

Santiago, 8 de decembro de 2013.- O deputado do Grupo Popular Moisés Blanco presentou unha proposición non de lei no Parlamento galego a través da que se solicita ao Ministerio de Fomento que manteña os prezos do Tren-Exprés en todas as viaxes desde as estacións de O Barco ou A Rúa na comarca de Valdeorras ata Ourense para facilitar o transporte dos veciños desta comarca ata a capital ourensá.


Moisés Blanco recorda que a remodelación de horarios nos trens de RENFE propiciou que os veciños da comarca de Valdeorras quedaran sen a primeira conexión diaria coa capital da provincia, que lles permitía estar na cidade de Ourense arredor das 9 da mañá por un prezo da viaxe de 8 euros.


ALTERNATIVAS
A alternativa que temos os veciños de Valdeorras é o Tren-Hotel procedente de Barcelona, con parada en O Barco e A Rúa ás 7.10 e 7.30 horas, respectivamente, pero cun custe moi superior aos 20 euros”, explica o deputado popular. Esta situación está a xerar moitas queixas entre os usuarios polo incremento do prezo da viaxe.
O deputado popular apunta que “existe outra opción máis axeitada economicamente, pero hai que esperar ata as 10 horas para coller o Tren-Exprés a un prezo de 8,95 euros, pero co inconveniente de chegar a Ourense pasadas as 12 da mañá”. “Este horario dificulta considerablemente a posibilidade de que os veciños de Valdeorras que se desprazan á capital provincial poidan levar a cabo trámites administrativos, sanitarios ou doutro tipo que non poden realizar na comarca valdeorresa”, sinalou.

Fronte a esta situación, Moisés Blanco solicita do Ministerio de Fomento que manteña os prezos dos billetes do Tren-Exprés para todas as conexións ferroviarias entre a comarca de Valdeorras e a cidade de Ourense, unha demanda que xa foi realizada desde a Asociación de Empresarios de Valdeorras ou polo Pleno do Concello de A Rúa.

4 dic. 2013

OTRA SENTENCIA MÁS QUE OBLIGA AL CONCELLO DE O BARCO A CONVERTIR EN “INDEFINIDA” A UNA TRABAJADORA QUE FUE CONTRATADA SUCESIVAS VECES EN FRAUDE DE LEY


 • Desde diciembre de 1999 la contratación de la trabajadora, que se dedicó a contrataciones de personal laboral, listados de personal y subvenciones, se hizo en fraude de ley desde el primer contrato hasta el último.
 • El día 22 de febrero de 2013 la trabajadora formuló reclamación previa frente al Concello, que no fue contestada presentando demanda el 01-04-2013.
 • Otra sentencia del 15 de marzo de 2013, obligó al Concello a readmitir a una trabajadora del Servicio de Medio Ambiente porque “su despido fue improcedente, ya que se ha acreditado que la contratación fue en fraude de ley y que por lo tanto, la relación entre las partes fue indefinida”.
 • En enero de 2012 una Sentencia Judicial establecía que cuatro trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio pasaban de tener contratos temporales a indefinidos motivado por la reiteración de contratos temporales superior a 30 meses.
 • Arsenio Moldes, concejal popular, acusa al alcalde de O Barco de haber mentido en la Comisión de Personal que los populares solicitaron para pedir explicaciones por las sucesivas sentencias que declaraban indefinidos a trabajadores con contratos temporales”.

O Barco de Valdeorras, 3 de diciembre de 2013.- La Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Nº 3 de Ourense ha estimado la demanda que la trabajadora presentó contra el Concello de O Barco, y en la sentencia declara que la relación laboral existente en entre ambos “es indefinida con todos los derechos inherentes a dicha declaración incluidos los económicos, siendo la antigüedad de 30-12-99, debiendo el concello hacer efectivo dicho reconocimiento a todos los efectos”.
 
Según los hechos probados, “la trabajadora ha venido prestando servicio para el Concello demandado, ostentando la categoría profesional de Agente de Empleo[...]. La demandante formalizó con el Concello contratos temporales de obra desde el 30-12-99 como Agente de Empleo o Técnico Local de Empleo de acuerdo con la correspondiente subvención que se concedía cada año[...]
 
La demandante se dedicaba a contrataciones de personal laboral, listado de trabajadores de ayuda domicilio, planes de cooperación, y subvenciones.
 
El día 22 de febrero de 2013 la trabajadora formuló reclamación previa frente al Concello demandado, que no fue contestada presentando demanda en el decanato el día 01-04-2013.
En su demanda, solicitaba que “se declare que la relación laboral que le une con el Concello demandado es indefinida con antigüedad de 30-12-99”.
 
Establece la Magistrado-Juez que “se ha acreditado que la contratación fue en fraude de ley y que por lo tanto, la relación entre las partes fue indefinida. Y ese fraude se produce desde el inicio de la contratación[...]”. Consecuentemente el fallo le otorga la razón a la demandante, declarando la relación laboral entre la trabajadora y el Concello como indefinida.
 
Desde el Partido Popular de O Barco quieren dejar claro su máximo respeto a las decisiones judiciales, y como no podía ser de otra manera el mismo respeto para la trabajadora “que está en su pleno derecho de defender lo que considera más justo y apropiado”.
 
Lo que si critican los populares es la actitud del gobierno socialista de O Barco, que con su “supuesto desconocimiento de la ley” sigue permitiendo que trabajadores/as que comienzan su relación laboral con el concello, a través de contratos temporales, consigan la categoría de “indefinidos” bajo sentencias judiciales.
 
Arsenio Moldes Gómez, concejal popular e integrante de la Comisión Informativa de Personal recuerda que su grupo solicitara la convocatoria de una comisión extraordinaria de personal después de que cuatro trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio pasaron de tener contratos temporales a indefinidos motivado por la reiteración de contratos temporales superior a 30 meses.
 
El concejal popular afirma que “en aquella comisión solicitamos al gobierno la elaboración de un análisis y estudio de las condiciones laborales de posibles trabajadores que podrían encontrarse en una situación similar sin que la propuesta fuera atendida”.
 
Con esta nueva sentencia y otra en la que también la Técnico de Medio Ambiente tuvo que ser readmitida como trabajadora indefinida por los mismos motivos, queda demostrado que el alcalde nos mintió en aquella comisión”, afirma Moldes Gómez.
 
Los populares están convencidos y los hechos lo vienen demostrando que “estamos ante un ejemplo más de la mala gestión del Gobierno socialista en materia de personal, que reitera una y otra vez los mismos errores propiciando los mismos resultados: trabajadores con contratos temporales consecutivos se convierten en trabajadores indefinidos”.

27 nov. 2013

O PP DE O BARCO SOLICITA VARIOS INFORMES DE INTERVENCIÓN “Á VISTA DAS GRAVES IRREGULARIDADES TANTO NOS LISTADOS DE TESOURERÍA COMO NOS MOVEMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE FONDOS LÍQUIDOS”


 • Segundo o Interventor, determinados listados da Tesourería presentan defectos nos importes das existencias finais de Tesourería ou os movementos de entrada e saída de fondos líquidos ou que debe e haber non coincide, e as existencias finais de tesourería son incoherentes cos restantes listados.

 • Os populares tamén solicitan unha relación detallada de todas as obras executadas pola Administración desde o ano 2000 nas que non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados.

 • Moisés Blanco Paradelo asegura que “mentres o alcalde nega todo, elude calquera responsabilidade e descualifica a oposición os técnicos seguen emitindo, unha e outra vez, informes desfavorables”.


O Barco de Valdeorras, 26 de novembro de 2013.- O Portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular do Barco vén de anunciar que o seu grupo presentou un escrito no Rexistro Xeral do Concello no que solicitan varios informes de intervención “á vista das graves irregularidades tanto nos listados de tesourería como nos movementos de entrada e saída de fondos líquidos”.


Moisés Blanco Paradelo explicou que o escrito que presentaron hoxe basease nas incidencias que puxo de manifesto o Interventor municipal no informe elaborado para a aprobación da Conta Xeral do ano 2012.

Neste informe alértase de que determinados listados da Tesourería do Concello presentan defectos, tales como os importes das existencias finais de Tesourería ou os movementos de entrada e saída de fondos líquidos(cobros e pagamentos), ou que debe e haber non coincide, e as existencias finais de tesourería son incoherentes cos restantes listados.

Aproveitan os populares este escrito para solicitar relación detallada de todas as obras executadas pola Administración desde o ano 2000 nas que non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados, así como todos o informes técnicos que foron emitidos con este importante reparo.

O Portavoz popular afirma que “é un escándalo continuo a cantidade de irregularidades que teñen que poñer sobre a mesa os técnicos do concello pola xestión totalmente irresponsable do goberno socialista de O Barco”.

Engade Blanco Paradelo, que “mentres o alcalde nega todo, elude calquera responsabilidade e descualifica a oposición os técnicos seguen emitindo, unha e outra vez, informes desfavorables,(no 2012 foron 132 reparos). Menos mal que están os técnicos”.


O escrito dos populares ten o seguinte texto:


Tendo en conta o informe elaborado o 5 de setembro polo departamento de Intervención a propósito do expediente da Conta Xeral do ano 2012, e ante a preocupación que o noso grupo ten por algunhas das irregularidades ás que se refire o Interventor Municipal, concretamente na páxina 7 do citado informe, queremos trasladarlle varias cuestións.


- Primeira.- No tocante a que “Determinados listados, tales como o E570 “Estado de Tesourería” comprensivo de dúas páxinas, presentan defectos, tales como os importes das existencias finais de Tesourería ou os movementos de entrada e saída de fondos líquidos(cobros e pagamentos)


- Segunda.- Con ocasión da elaboración da Liquidación do Orzamento, detectáronse unha serie de incidencias no Listado E570 “Resumo Xeral de Tesourería: primeira parte” tal e como acontecera en anteriores exercicios, continúa a ser erróneo; debe e haber non coincide, e as existencias finais de tesourería son incoherentes cos restantes listados(o O012 “Acta de arqueo de tesourería” por exemplo).

- Terceira.- Polo que respecta ás obras executadas pola Administración, non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados, dado que non se tramitaron correctamente expedientes de obra a executar pola Administración, circunstancia que provocou que, en ausencia dun proxecto de obra desta natureza (desagregación de gastos, medios persoais asignados á execución, medios materiais a adquirir…) e a inexistencia de certificacións de obra e de actas de recepción, non fora posible por este Departamento proceder ao tratamento individualizado de facturas e de nóminas, á súa correcta contabilización, nin tampouco a dar de alta o correspondente proxecto de gasto, todo elo en aras da cuantificación final do investimento[….].Por todo o anteriormente exposto,SOLITICA:

Que o departamento de Intervención elabore un informe no que se detalle:

- Os motivos e as consecuencias de que listados como o E570 “Estado de Tesourería”, presenten defectos nos importes das existencias finais de Tesourería ou os movementos de entrada e saída de fondos líquidos(cobros e pagamentos).

- Os motivos e as consecuencias sobre as incidencias no Listado E570 “Resumo Xeral de Tesourería, no que debe e haber non coincide, e as existencias finais de tesourería son incoherentes cos restantes listados.


Respecto á terceira cuestión, solicitamos unha relación detallada de todas as obras executadas pola Administración desde o ano 2000 nas que non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados, así como todos o informes técnicos que foron emitidos con este importante reparo.

O PARTIDO POPULAR DE O BARCO MANIFESTA O SEU MÁIS PROFUNDO REXEITAMENTO A CALQUERA FORMA DE VIOLENCIA EXERCIDA CONTRA AS MULLERES


 • Os populares barquenses defenden que as situacións de violencia de xénero requiren unha resposta coordinada, eficaz e interdisciplinar por parte das distintas administracións

O Barco de Valdeorras.- 22 de novembro de 2013. Con motivo da conmemoración o próximo 25 de novembro do Día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, o Partido Popular de O Barco manifesta o seu máis profundo rexeitamento a calquera forma de violencia exercida contra as mulleres.


A violencia, que nas súas distintas formas se exerce contra as mulleres, constitúe a mais clara manifestación das desigualdades que persisten entre mulleres e homes, constituíndo un atentado contra o dereito á vida, á seguridade e á liberdade, á dignidade e á integridade física e psíquica das vítimas e, polo tanto, un obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade mais xusta e igualitaria.


As situacións de violencia de xénero requiren unha resposta coordinada, eficaz e interdisciplinar por parte das distintas administracións.


A través da mellora da coordinación interinstitucional e da garantía dos dereitos que o noso ordenamento xurídico recoñece ás vítimas e aos seus fillos e fillas, preténdese alcanzar unha resposta máis eficaz, centrada na prevención da violencia de xénero, unha mellor protección das mulleres e dos seus fillos e fillas e unha atención personalizada que contribúa á súa recuperación integral.


Por iso, resulta imprescindible xuntar todos os esforzos para facer fronte a este grave problema público e social, apelando á unidade de todas as forzas políticas e das Administracións Públicas, contando coa implicación da sociedade no seu conxunto e apoiando o labor das organizacións especializadas da sociedade civil.


Consciente da necesidade de seguir avanzando neste ámbito, o Partido Popular de O Barco reitera o seu compromiso co obxectivo de alcanzar unha sociedade libre de violencia na que as mulleres gocen da dignidade e os dereitos que lles son inherentes, como corresponde a unha sociedade libre e democrática.

NOVE COMERCIOS DE O BARCO E A RÚA RECIBEN DA XUNTA DE GALICIA MÁIS DE 7.700 EUROS PARA A INCORPORACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E FOMENTO DO COMERCIO ELECTRÓNICO


O deputado do Grupo Popular Moisés Blanco informou da concesión destas axudas por parte da Consellería de Economía e Industria


NOVE COMERCIOS DE O BARCO E A RÚA RECIBEN DA XUNTA DE GALICIA MÁIS DE 7.700 EUROS PARA A INCORPORACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E FOMENTO DO COMERCIO ELECTRÓNICOSantiago, 22 de novembro de 2013.- Máis de 7.700 euros de axuda da Xunta de Galicia para incorporación de tecnoloxías da información e fomento do comercio electrónico recibiran nove comerciantes dos concellos de O Barco de Valdeorras e A Rúa, segundo informou hoxe o deputado popular Moises Blanco.


En concreto, Blanco explicou que estas axudas permitirán levar adiante nestes comercios a compra de ordenadores, a creación de páxinas web, implantación de lectores de códigos, dotación de impresoras ou terminais de punto de venda. O investimento total superará os 10.700 euros.


19 nov. 2013

O INTERVENTOR MUNICIPAL DILLE AO GOBERNO SOCIALISTA DE O BARCO QUE É INCAPAZ DE CONTABILIZAR E CONTROLAR OS GASTOS DAS OBRAS QUE EXECUTA O PROPIO CONCELLODesde o departamento de Intervención volven a reiterar que “polo que respecta ás obras executadas pola Administración, non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados”.
Moisés Blanco, afirmou que “estamos ante un exemplo máis deste goberno, no que volven a demostrar a absoluta falta de control e de rigor na xestión e no gasto dos cartos de todos os veciños e veciñas do Barco
Lamentan os populares que “desde que empezou a crise, no Barco reduciuse a inversión pero aumentou desproporcionadamente a presión fiscal e o gasto corrente, e aínda por riba non son nin capaces de contabilizalo”.
O Barco de Valdeorras.- 18 de novembro de 2013O portavoz do Partido Popular de O Barco, Moisés Blanco Paradelo, afirmou que “é un feito grave que o Goberno Socialista do Concello de O Barco non sexa capaz de contabilizar e controlar os gastos orixinados na execución das obras municipais”.
O Portavoz Popular, considera aínda máis grave que “este feito se volva a repetir, sen que desde o goberno local se tomen medidas para solucionalo, o que o converte nunha irresponsabilidade manifesta”.
Para elo, Blanco Paradelo, baséase no informe técnico emitido polo Departamento de Intervención a propósito da aprobación da Conta Xeral do ano 2012, que na súa páxina 7 di:  
-“polo que respecta ás obras executadas pola Administración, non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados, dado que non se tramitaron correctamente expedientes de obra a executar pola Administración, circunstancia que provocou que, en ausencia dun proxecto de obra desta natureza (desagregación de gastos, medios persoais asignados á execución, medios materiais a adquirir…) e a inexistencia de certificacións  de obra e de actas de recepción, non fora posible por este Departamento proceder ao tratamento individualizado de facturas e de nóminas, á súa correcta contabilización, nin tampouco a dar de alta o correspondente proxecto de gasto, todo elo en aras da cuantificación final do investimento[….].
O portavoz dos populares barquenses considera que esta forma de proceder “é un exemplo máis do goberno municipal do PSOE no que volve a demostrar a absoluta falta de control e de rigor na xestión e no gasto dos cartos de todos os veciños e veciñas do Barco”.  
Engade Moisés Blanco, que “as críticas que a este respecto ven facendo o grupo popular, desde hai moito tempo, son confirmadas e avaladas unha e outra vez polas decenas de informes desfavorables que ano a ano emiten os técnicos do Concello, que no 2012 foron un total de 132 reparos”.
Desde o Grupo Popular entenden que “os técnicos municipais fan correctamente o seu traballo, advertindo continuamente dos incumprimentos e ilegalidades, pero pouco se pode facer se o alcalde segue sen rectificar ”.
Lamentan os populares que “desde que empezou a crise, no Barco reduciuse a inversión pero aumentou a presión fiscal, o gasto corrente e aínda por riba non son nin capaces de contabilizalo”.

18 nov. 2013

EL CONCELLO DE O BARCO HA SIDO DENUNCIADO POR FALTA DE SEGURIDAD EN EL LANZAMIENTO DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES EN LAS FESTAS DE O CRISTO


 • Los populares barquenses solicitan la convocatoria urgente de la Comisión de Seguridad Ciudadana para pedir explicaciones.
 • Estaríamos ante unos hechos de enorme gravedad, puesto que el dispositivo preparado para tal fin se haya cerca de zonas con masa forestal y de fácil acceso para la ciudadanía.


O Barco de Valdeorras.- 14 de noviembre de 2013. El portavoz del Grupo Municipal Popular de O Barco, Moisés Blanco Paradelo, acaba de anunciar que su grupo ha solicitado la convocatoria extraordinaria-urgente de la Comisión de Seguridad Ciudadana para “pedir todas las explicaciones por la falta de medidas de seguridad y control en el dispositivo preparado para la sesión pirotécnica del día de las Festas do Cristo”.
El escrito con la solicitud fue presentado esta misma mañana en el registro general del Concello de O Barco, firmado por los representantes populares en la propia comisión informativa, Arsenio Moldes, Carlos Javier Crespo y Antonio Melo.

Los ediles populares afirman que: “Ha llegado a nuestro grupo político información relativa a una denuncia que se ha presentado contra el Concello de O Barco por la posible falta de seguridad en el lanzamiento de los fuegos artificiales el pasado 14 de septiembre, día grande de las “Festas de O Cristo”.

Teniendo en cuenta que el dispositivo preparado para tal fin se haya cerca de zonas con masa forestal y de fácil acceso para la ciudadanía estaríamos ante unos hechos de enorme gravedad.

Tal es así, que desde el grupo popular queremos que se nos faciliten todas las explicaciones posibles y poder conocer y valorar el verdadero riesgo al que pudieron estar sometidos todos nuestros vecinos y vecinas.

Por ello, solicitan la convocatoria extraordinaria-urgente de la Comisión Informativa de Personal, Tráfico y Seguridad Ciudadana.

14 nov. 2013

EL FISCAL RECONOCE QUE EL CONCELLO DE O BARCO LLEVA ACTUANDO CON EL "ASUNTO ORA" AL MARGEN DE LA LEY DESDE EL AÑO 2009

El alcalde de O Barco informó sobre el archivo de una denuncia que el Partido Popular presentó hace meses en la Fiscalía Provincial de Ourense por las ilegalidades del Servicio ORA. En la resolución, el Fiscal reconoce que el Concello ha actuado al margen de la ley desde el año 2009, y que se aprecian ilegalidades administrativas pero no  las considera delito de tipo penal. Pero a la vista de las irregularidades ofrece la posibilidad de actuar por otras vías, que los servicios jurídicos del partido están valorando puesto que el propio reconocimiento de ilegalidades es claro y manifiesto.
Después de conocer las declaraciones del alcalde y su prematuro "triunfalismo" queremos dejar claro que:
PRIMERO.- El Grupo Municipal del Partido Popular de O Barco no denunció al Sr. Alcalde de O Barco, sino que presentó denuncia para perseguir hechos ilegales con motivo del tema de la ORA, y que, a sabiendas que son ilegales, y habiéndolo denunciado varias veces y por distintos medios y advirtiendo de ello a los técnicos municipales y al Sr. Alcalde, sin embargo no se adopta medida alguna, y sigue cometiéndose la ilegalidad.

SEGUNDO.- El Fiscal Jefe de Ourense, con el que no tuvimos reunión ni contacto alguno, ni lo conocemos, en su escrito de fecha 25 de septiembre de 2013, y en el penúltimo párrafo de su escrito dice que el Gobierno del Concello ha actuado al “margen de la legalidad por omisión de sus funciones respecto a la ORA generando una situación de hecho claramente sin cobertura legal, pero que ello no supone conducta delictiva.”

TERCERO, y nosotros, los ciudadanos de O Barco, nos preguntamos si un alcalde o corporación municipal, después de advertírselo muchas veces por escrito, en los Plenos o en Comisiones que están cometiendo una ilegalidad, y que esa ilegalidad la ve hasta el Mº Fiscal, y cualquier ciudadano, por muy profano que sea en leyes, y a sabiendas siguen cometiéndose en la legalidad, entendemos que esa conducta es algo más que una simple ilegalidad, porque para eso está el Código penal, a no ser que el Código penal tenga una interpretación diferente en Santiago que en Ourense.

CUARTO.- En defensa de los derechos de los ciudadanos y en defensa del principio de legalidad, el PP de O Barco va a instar las acciones oportunas, porque no parece que exista duda sobre cómo hay que interpretar las leyes y las conductas que, pese a su evidencia, parecen gozar de impunidad.

13 nov. 2013

EL GOBIERNO DE O BARCO HA INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS UN 24% LA PRESIÓN FISCAL DE LOS CIUDADANOS


 • En el 2012 los contribuyentes de O Barco pagaron 63,2€ más que en 2009 por los mismos servicios.
 • La Conta Xeral del 2012 se presentó fuera de plazo y contempla los 132 reparos efectuados por los técnicos municipales durante todo el año.
 • Moisés Blanco: “Los datos confirman que mientras disminuye la inversión, aumentan desproporcionadamente los impuestos y el gasto corriente, claves de una mala gestión”.

O Barco de Valdeorras.- 12 de noviembre de 2013. El portavoz del Partido Popular en el Concello de O Barco, Moisés Blanco Paradelo, ha criticado algunos datos que se desprenden del análisis de la Conta Xeral del 2012, a su juicio “preocupantes por la reiteración de los mismos”.

Una Conta Xeral, que según el portavoz popular “es habitual que con este gobierno se haga siempre incumpliendo los plazos legales para su presentación”.


INFORMES DESFAVORABLES

El documento contempla los diferentes reparos técnicos que la gestión de este gobierno socialista recibe durante todo el año. Y es que durante el 2012 los técnicos municipales realizaron 132 observaciones desfavorables relativas a la aprobación de listados de facturas, adjudicaciones o contrataciones de personal y servicios.

Moisés Blanco considera que la gran cantidad de informes desfavorables “censuran la gestión de cualquier gobierno”, y demuestran que “este alcalde se salta continuamente las leyes y los reglamentos, una actitud inaceptable para alguien que está al frente de una administración pública”.GASTO CORRIENTE

Otro de los datos que preocupan al portavoz popular es el aumento del gasto corriente, que en el apartado de “Subministros” aumenta un 41,13% y en el de “Servicio Externos” un 27,51% más que en el 2011.

Moisés Blanco, portavoz popular afirma que “estos datos reflejan la incapacidad del gobierno municipal para, ya no reducir el gasto corriente, sino que para controlarlo”.


PRESIÓN FISCAL

Las Presión Fiscal que soportan los ciudadanos de O Barco ha venido aumentando desproporcionadamente desde que empezó la crisis, con la excepción del 2011, año en el que se celebraron las elecciones municipales. Eso sí, una vez que pasaron, en el mes de noviembre se subieron todas las tasas e impuestos para el ejercicio 2012.
Tal es así, que en el año 2009 la presión fiscal fue de 263,73€ y en 2012 supuso para los bolsillos de los vecinos y vecinas 326,89€. En tres años pasaron a pagar 63,16€ más por los mismos servicios “sin que existieran mejoras en la prestación y en la calidad”. Un aumento del 23,9%, muy por encima de la media anual de IPC, en torno al 2,5%.

9 nov. 2013

O PARLAMENTO APROBA, A INICIATIVA DO PPDEG, SOLICITAR QUE A “FESTA DO BOTELO” DO BARCO DE VALDEORRAS SEXA DECLARADA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA


Santiago, 8 de novembro de 2013.- O Parlamento aprobou hoxe, na sesión celebrada pola Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, a iniciativa do PPdeG, solicitar á Xunta de Galicia que a “Festa do Botelo” do Barco de Valdeorras sexa declarada de Interese Turístico de Galicia. O deputado popular Moisés Blanco, encargado da defensa da iniciativa, defendeu este recoñecemento como un fortalecemento, impulso e promoción tanto da festa como do propio produto.


Blanco Paradelo recordou que a Festa “está totalmente consolidada e é moi concorrida, logo de celebrárense xa XIII edicións, e que mistura cultura, tradición e gastronomía, sinais de identidade do noso pobo”. Estas son razóns que esgrimiu para solicitar a súa inclusión, “xa que considero que cumpre os requisitos establecidos polo Decreto 39/2001 do 1 de Febreiro no que se establece a potestade da Xunta para a declaración das festas de Galicia de interese turístico acontecementos festivos celebrados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma”.


Sinalou entre estes requisitos que “ supón unha valoración da cultura e das tradicións populares e ten unha especial relevancia como atractivo turístico, así como unha antigüidade de 13 anos, sendo a mínima requerida de 10 anos” ademais de argumentar razóns de “singularidade, tradición, participación ou valor cultural”.


O deputado popular lembrou a a Corporación Municipal do Barco de Valdeorras xa aprobou por unanimidade, a proposta do Grupo Municipal Popular “iniciar de forma inmediata o expediente para presentar a solicitude de declaración de Festa de Interese Turístico” polo que considerou o trámite no Parlamento un novo impulso para a súa consecución. 


Moisés Blanco rematou a súa intervención indicando que “foi para min unha honra como barquense poder falar de O Barco e do Botelo a través desta iniciativa que recibiu o apoio unánime deste Parlamento”.


5 nov. 2013

O PP de O Barco solicita que o Concello barquense promova convenios de colaboración coas grandes e medianas superficies para a doazón continuada e permanente de produtos alimenticios


 • Os populares veñen de rexistrar esta mañá unha moción ao respecto para o seu debate e aprobación no pleno municipal, solicitando tamén a posta en marcha dunha campaña de sensibilización e información para que se sumen todos os supermercados ou comercios que así o desexen


O Barco, 04 de novembro de 2013.- O Grupo Municipal do Partido Popular en O Barco de Valdeorras ven de rexistrar esta mañá unha moción, para o seu debate e posterior aprobación no pleno municipal, que solicita que o Concello de O Barco promova a sinatura de convenios de colaboración coas grandes e medianas superficies comerciais da vila para a doazón continuada e permanente de produtos alimenticios.


Ademáis, os populares tamén solicitan que a Concellería de Asuntos Sociais, en colaboración coa Concellería de Comercio, poña en marcha unha campaña de sensibilización e información para que se sumen todos os supermercados ou comercios que así o desexen.


Segundo explica o portavoz dos populares, Moisés Blanco, “con esta proposta, queremos que a Concellería de Asuntos Sociais incentive as áreas comerciais do Barco para que doen produtos alimenticios, en moitos casos excedentes en bo estado que son desaproveitados, e a través das propias asociacións benéficas e coa colaboración institucional do Concello poidan distribuírse diariamente ou semanalmente entre as familias máis necesitadas. Do mesmo xeito, a Concellería podería crear o distintivo de “Entidade Solidaria”, para que o poñan nas súas instalacións e o Concello publicitar na súa web a lista de colaboradores que participen nesta campaña”.


Na exposición de motivos da moción, os populares de O Barco sinalan que:

Segundo os últimos datos facilitados por algunhas das entidades máis representativas de carácter benéfico da nosa comarca, no presente ano, lévanse realizadas en O Barco preto de 5.000 atencións, chegando a máis de 600 persoas con necesidades. Deste xeito, tal e como afirmaron públicamente os responsables de Cruz Vermella e Cáritas a súa labor asistencial incrementouse nos últimos tempos por mor das dificultades económicas polas que atravesa a nosa sociedade, e en particular moitas familias que acoden reiteradamente a este tipo de axudas.

Os veciños e veciñas de O Barco teñen demostrado a súa xenerosidade a través da súa participación en diferentes proxectos sociais como actuacións, concertos, cenas, mercadillos, sorteos etc... onde os barquenses amosan en cada convocatoria o seu corazón solidario.
Ademais do xusto recoñecemento veciñal e o papel fundamental das distintas institucións ou asociacións que neste eido levan traballando moitos anos, tamén se teñen sumado todo tipo de colectivos, entidades e centros educativos que con cada actividade conseguen periodicamente unha gran recolección de roupa, comida, medicinas, xoguetes ou cartos para poder afrontar os gastos básicos do día a día de calquera fogar.

Dende o grupo popular somos conscientes que, malia que a situación comeza a mellorar, aínda hai e seguirá habendo moitas familias que seguirán atravesando serias dificultades para poder levar as súas casas algo tan elemental como son os alimentos e os produtos de primeira necesidade.

Por iso, consideramos que desde o Concello sería moi positivo impulsar a sinatura de “Convenios de Colaboración” coas grandes e medianas superficies comerciais para que de xeito continuo e permanente poidan doar unha importante cantidade de alimentos”.

18 oct. 2013

EL ALCALDE DE O BARCO RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN DE TRÁFICO LA CONCESIÓN DE UNA TARJETA ESPECIAL PARA LA ZONA ORA


 • Los populares habían decido ausentarse en este punto por la ausencia de cobertura legal del servicio ORA cuando el alcalde decidió retirar el asunto.

 • Sin noticias sobre el escrito que los populares presentaron hace 10 días solicitando información sobre los datos de recaudación, ingresos por multas y pagos que realizó la empresa DORNIER S.A. desde el año 2005 hasta el 2012.


O Barco de Valdeorras, 18 de octubre de 2013.- En la mañana de hoy viernes, se celebró en el Concello de O Barco una Comisión de tráfico en la que el grupo de gobierno socialista pretendía aprobar la concesión de una tarjeta especial para la zona ORA.

Antes de iniciarse este debate, el portavoz popular en esta Comisión, Arsenio Moldes, pidió la palabra para advertir e insistir de que el servicio ORA se estaba prestando sin cobertura legal desde hace 5 años, y en consecuencia, el grupo popular se ausentaría en este punto.

Cuando Arsenio Moldes, Carlos Crespo y Antonio Melo, representantes populares en esta comisión se disponían a abandonar la sala, “sorprendentemente” el alcalde de O Barco, Alfredo García, anunció que retiraba este punto del orden del día, afirma Arsenio Moldes.


Los concejales populares se quedaron en la Comisión con la esperanza de que en el siguiente punto del orden del día, “Informes varios” se les informara sobre el escrito que presentaron el pasado día 8 de octubre solicitando información sobre los datos de recaudación, ingresos por multas y pagos que realizó la empresa DORNIER S.A. desde el año 2005 hasta el 2012.

No hemos recibido ninguna información por ningún medio y esperábamos que tras 10 días, en esta comisión, se nos dijera algo, pero está visto que no. Tampoco hemos tenido suerte en esta ocasión” lamenta Arsenio Moldes.

Los populares creen que “estamos ante una gran tomadura de pelo a todos los vecinos” y recuerdan que el contrato para la gestión y explotación del servicio de la O.R.A. se firmó el 28 de junio de 2005 y se prorrogó por otros dos años el 16 de agosto de 2007, sin la posibilidad de efectuar más prorrogas”.

Hace unas semanas los populares decidieron abandonar la Mesa de contratación para la nueva adjudicación del Servicio ORA después de que quedara desierto, habiéndose presentado 3 empresas(entre ellas la que sigue prestando ilegalmente el servicio).

Consideran los populares que “el alcalde no sabe que hacer con este tema que le quema en las manos después de que el servicio se siga prestando al margen de la legalidad”.


Recuerda Arsenio Moldes, que “esta es la segunda vez que retiran asuntos que tienen que ver con la ORA, ya que en el último pleno no se llevo la declaración de que el concurso había quedado desierto tras haber anunciado el propio alcalde que lo haría”.

Desde el Partido Popular consideran que “el concello debería rescatar la concesión y proceder a legalizar todo cuanto antes, porque esta situación es una auténtica vergüenza”.

9 oct. 2013

EL PP DE O BARCO SOLICITA AL INTERVENTOR DEL CONCELLO INFORMACIÓN RELATIVA A LA RECAUDACIÓN E INGRESOS DE LA EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVICIO ORA DESDE EL AÑO 2005


EL PP DE O BARCO SOLICITA AL INTERVENTOR DEL CONCELLO INFORMACIÓN RELATIVA A LA RECAUDACIÓN E INGRESOS DE LA EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVICIO ORA DESDE EL AÑO 2005

 • Los populares quieren conocer los importes de las cantidades recaudadas con la prestación del servicio y los ingresos en concepto de multas durante los años de vigencia del contrato y el periodo en el que ya no existe cobertura legal.


 • Este es el cuarto escrito que el grupo popular presenta sin haber obtenido respuesta alguna en los anteriores.

O Barco de Valdeorras, 8 de octubre de 2013.- En la mañana de hoy martes, Moisés Blanco Paradelo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de O Barco presentó un escrito solicitando información sobre los datos de recaudación, ingresos por multas y pagos que realizó la empresa DORNIER S.A. desde el año 2005 hasta el 2012.

El portavoz popular recuerda en su escrito queEl contrato para la gestión y explotación del servicio de la O.R.A. se firmó el 28 de junio de 2005 y se prorrogó por otros dos años el 16 de agosto de 2007.

Al día del presente, más de cinco años después de esa fecha, DORNIER, S.A. continúa realizando la gestión de este servicio público, sin que consten más prórrogas formalizadas, lo que supone un incumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de la contratación.
 
La Cláusula 17.2.12 del propio Pliego establece que la concesionaria debe presentar anualmente ante el Concello gestión, de cuentas, inversiones realizadas, así como un inventario actualizado de bienes adscritos al servicio. Las cuentas deberán acompañarse de los certificados pertinentes y de la acreditación de su presentación en el Registro Mercantil. Debiendo la concesionaria, así mismo, llevar una contabilidad de la concesión separada e independiente”.
 
Por ello los populares barquenses solicitan “que desde el departamento de Intervención del Concello se les facilite por escrito la siguiente información:


- Importes recaudados anualmente por la empresa Dornier S.A. desde el año 2005 hasta el 2012 por la prestación del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento en la vía pública.

- Relación de ingresos en concepto de canon anual que la empresa Dornier S.A. realizó al Concello de O Barco desde el año 2005 hasta el 2012.
 
- Datos relativos a los ingresos en conceptos de multas o infracciones impuestas desde el 2005 hasta el 2012 conforme a lo estipulado en el artículo 11 y 12 del Reglamento Municipal Regulador del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública.


Este es el cuarto escrito que el grupo popular presenta en el Concello solicitando información por la gestión del servicio ORA. “Hasta ahora no hemos conseguido la información que solicitamos en los escritos anteriores, esperemos que con este si”, afirma Moisés Blanco.


8 oct. 2013

O PARTIDO POPULAR ABANDONA A MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO O.R.A. DO CONCELLO DE O BARCO


O PARTIDO POPULAR ABANDONA A MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO O.R.A. DO CONCELLO DE O BARCO

 • Moisés Blanco lembra que o servizo leva prestándose sen contrato desde hai máis de 5 anos, con ampliación de calles con Zona Azul de forma irregular.

 • O Portavoz Popular afirma que “o seu grupo non quere formar parte dun asunto tan chapuceiro, cheo de irregularidades desde fai moito tempo como é o da ORA”.

 • O representante dos populares na mesa de contratación, Arsenio Moldes, xa non acudiu a última reunión, e di que “logo de quedar deserto o concurso xa non queremos ser cómplices deste procedemento viciado desde o principio”.

O Barco de Valdeorras, 01 de setembro de 2013.- O Portavoz do Grupo municipal do Partido Popular do Barco vén de anunciar que o seu grupo abandona a mesa de contratación do servizo ORA do Concello de O Barco. Moisés Blanco afirma que “todo o asunto da ORA cheira mal desde o principio. O Grupo Popular non vai a seguir participando nun proceso chapuceiro e cheo de irregularidades”.

Lembra Moisés Blanco, que o contrato para a xestión e explotación do servizo da O.R.A. asinouse o 28 de xuño de 2005 (a adxudicataria foi Dornier, S.A.) e prorrogouse por outros dous anos o 16 de agosto de 2007. Dende aquela, non consta ningunha nova sinatura de prórroga, polo que o servizo se leva prestando sen contrato desde hai máis de cinco anos”.
Ademais, durante todo este período de continuas ilegalidades producíronse varias ampliacións de rúas para regular con Zona Azul que inicialmente non constaban no contrato.

Fai case un ano que o grupo popular presentou varios escritos dirixidos aos diferentes técnicos do Concello solicitando informes ao respecto do funcionamento do servizo, aos incumprimentos do pliego de cláusulas administrativas particulares da contratación e mesmo as liquidacións que tiña que presentar a empresa concesionaria sen conseguir ningunha resposta.

Quixemos interesarnos polo control financeiro e de eficacia do Servizo Público de Ordenación e Regulación de aparcamento de vehículos na vía pública (O.R.A.) a través da solicitude de informes técnicos logo das irregularidades detectadas pero resultou misión imposible”, asegura o Portavoz Popular barquense.

Os populares inciden en que esta falta de transparencia económica no servizo impediu controlar certos "fenómenos de difícil explicación", tales como que pese a declarar a empresa perdas de 19.364,31€ e 8.792,80€ durante os anos 2010 e 2011, continúe prestando o servizo municipal sen pagar ao Concello o canon establecido no pliego pola prestación deste servizo, e despois de todo volvan a presentarse ao novo concurso.

Arsenio Moldes, concelleiro popular e representante na mesa de contratación di que “non se entende moi ben que unha empresa que tivo perdas durante todos estes anos se volva a presentar para prestar o mesmo servizo”.

Engade o concelleiro popular que “pese a que nos pedimos o rescate da concesión a vista das irregularidades, por responsabilidade quixemos estar presentes na mesa de contratación, pero logo de quedar deserto o concurso xan non queremos ser cómplices deste proceso viciado desde o principio”.