11 dic. 2012

EL GRUPO POPULAR EN EL CONCELLO DE O BARCO PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LAS ORDENANZAS FISCALES

El pasado mes de octubre el pleno de este Concello acordaba, con los únicos votos del Partido Socialista, la subida de la mayoría de las tasas e impuestos municipales, haciéndolo incluso, alguna de ellas, por encima del IPC (2,7%).
En aquel debate, el Grupo Municipal del Partido Popular, votó en contra, insistiendo en la necesidad de que se congelasen las tasas e impuestos, ya que la crisis económica, lejos de haber desaparecido, seguía azotando duramente a muchas familias de O Barco. Recordando además, aquel compromiso del propio Alcalde de que no se actualizarían los impuestos municipales mientras continuase la situación de crisis.
Los últimos datos del paro correspondientes al mes de Noviembre nos indican que en O Barco ya son 1.379 las vecinas y vecinos desempleados, experimentando un aumento de 129 parados con respecto a Octubre.
Así mismo, también hemos conocido que terminado el periodo de cobro voluntario de los distintos tributos municipales, durante los 3 últimos años el Concello ha embargado cerca de 3.500 recibos por impago, aplicando de este modo su embargo en varios cientos de cuentas bancarias de los contribuyentes.
Teniendo en cuenta todos estos datos, y la crudeza de la situación económica y social por la que estamos atravesando queremos proponer la creación de una “Comisión de Estudio de las Ordenanzas Fiscales”, integrada por representantes de todos los grupos políticos y los técnicos municipales competentes en la materia. Una Comisión que se constituiría para este fin concreto, (y sin que sus reuniones supongan coste alguno para las arcas públicas), cuyos objetivos a nuestro modo de ver, podrían ser los siguientes:
  
   -Dejar sin efecto la subida de los impuestos y tasas municipales aprobada en el mes de octubre.
-Análisis y valoración de los recibos impagados, y en su caso paralización del proceso de embargo.
   -Estudio de nuevas bonificaciones en las que se tengan en cuenta la condición de parados, parados sin prestación, familias con todos sus miembros en paro y número de personas a su cargo, perceptores del RISGA, mayores de 65 años que cobren una cantidad inferior a la pensión no contributiva…
-Nuevas fórmulas para aplicar aplazamientos y fraccionamientos sin coste añadido, es decir, sin intereses.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
 
-El Concello de O Barco se compromete a la creación de la “Comisión de Estudio de las Ordenanzas Fiscales”.

  

10 dic. 2012

O PP de O Barco solicita ao interventor municipal que emita informes sobre o control financieiro e de eficacia do servizo da O.R.A.


·        Os populares veñen detectando deficiencias na xestión deste servizo, polo que rexistraron hoxe un escrito no Concello para dar conta das irregularidades, como é a prestación do servizo sen contrato en vigor


O Barco de Valdeorras, 05 de decembro de 2012.- O grupo municipal do Partido Popular do Barco ven de presentar esta mañá un escrito no Rexistro Xeral do Concello, onde solicita expresamente ao interventor muncipal que, a fin de proceder ao control financieiro e de eficacia do Servizo Público de Ordenación e Regulación de aparcamento de vehículos na vía pública (O.R.A.) no Barco de Valdeorras, emita os informes que procedan á vista das irregularidades detectadas polos populares e expostas no devandito escrito.

Explica o portavoz popular, Moisés Blanco Paradelo, que recurren ao funcionario encargado de fiscalizar a actividade económica do Concello, pola preocupación ante o que considera un servizo irregular. Lembra Moisés Blanco que o contrato para a xestión e explotación do servizo da O.R.A. asinouse o 28 de xuño de 2005 (a adxudicataria foi Dornier, S.A.) e prorrogouse por outros dous anos o 16 de agosto de 2007. Dende aquela, non consta para os populares ningunha nova sinatura de prórroga, polo que o PP de O Barco solicita ao interventor municipal que certifique se existe incumprimento do pliego de cláusulas administrativas particulares da contratación.

Tamén explican os populares que o pliego establece que a concesionaria debe presentar anualmente ante o Concello a xestión de contas, inversións realizadas e un inventario actualizado de bens adscritos ao servizo. Moisés Blanco fai constar no escrito que asina en nome dos populares que non se están a respetar ditas prescripcións, xa que, por exemplo, o que deberían ser liquidacións anuais "son meras certificacións unilaterais dun só folio, onde se indica a tanto alzado a recaudación obtida, o custe do servizo e os cánones que en consecuencia se satisfarían ao Concello, sen aportar siquera o desglose desas cantidades". De feito, os populares lembran que a partires de 2008, estas supostas liquidacións só foron aportadas unha vez que así o requeriu o tesoreiro municipal á empresa, en febreiro de 2011.

Por último, os populares inciden en que esta falta de transparencia económica no servizo impide controlar certos "fenómenos de difícil explicación", tales como que pese a declarar a empresa pérdidas de 19.364,31€ e 8.792,80€ durante os anos 2010 e 2011, continúe prestando o servizo municipal sen pagar ao Concello o canon establecido no pliego pola prestación deste servizo dende o ano 2008, a pesares de que ao ano seguinte, en 2009, a empresa chegase a declarar un excedente do servizo.

O portavoz municipal, Moisés Blanco, explica que non quixo facer público este asunto ata o de agora "para non ser tachado de electoralista durante a pasada campaña das autonómicas", do mesmo xeito que tampouco quixo que as irregularidades detectadas neste servizo en O Barco se mesturasen coas acontecidas nos servizos da O.R.A. de municipios como o de Ourense ou Lugo, por exemplo.

23 nov. 2012

EL PARTIDO POPULAR REALIZÓ UNA OFRENDA FLORAL A SANTA RITA PARA PEDIRLE QUE PROTEJA A TODAS LAS MUJERES QUE VIVEN ATEMORIZADAS POR SUS PAREJAS


O Barco de Valdeorras.- 23 de noviembre de 2012. El Partido Popular de O Barco ha organizado una ofrenda floral a Santa Rita con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre, del día en contra de la Violencia de Género.

María Iglesias Nieto, Secretaria de Organización de los populares barquenses, ha explicado que “hemos elegido a Santa Rita para hacer esta ofrenda floral porque, además de ser la Patrona de O Barco, también lo es de las victimas de abusos, personas en soledad, causas desesperadas y perdidas”. Precisamente por esto último estamos aquí, “porque no queremos que la violencia de género sea una causa perdida, queremos luchar y pedirle a Santa Rita por todas esas mujeres que viven atemorizadas por sus parejas y que muchas veces les cuesta la vida”, afirmó.
En el acto, que se desarrolló en la Iglesia de Santa Rita, cuatro mujeres dieron lectura a varios textos. Seguidamente, una de las afiliadas más veteranas del partido, María de los Ángeles Crespo, ofreció a Santa Rita un ramo de rosas rojas.

20 nov. 2012

O PARTIDO POPULAR DENUNCIA QUE O GOBERNO SOCIALISTA DE O BARCO É INCAPAZ DE CONTABILIZAR E CONTROLAR OS GASTOS DAS OBRAS QUE EXECUTA O PROPIO CONCELLO

O Barco de Valdeorras.- 19 de novembro de 2012. O portavoz do Partido Popular de O Barco, Moisés Blanco, afirmou que “é un feito grave que o Goberno Socialista do Concello de O Barco non sexa capaz de contabilizar e controlar os gastos orixinados na execución das obras municipais”.
Para elo, Moisés Blanco, baséase no informe técnico emitido polo Departamento de Intervención a propósito da aprobación da Conta Xeral do ano 2011, que na súa páxina 7 di:  
 
-“polo que respecta ás obras executadas pola Administración, non foi posible contabilizaren correctamente os gastos delas derivados, dado que non se tramitaron correctamente expedientes de obra a executar pola Administración, circunstancia que provocou que, en ausencia dun proxecto de obra desta natureza (desagregación de gastos, medios persoais asignados á execución, medios materiais a adquirir…) e a inexistencia de certificacións  de obra e de actas de recepción, non fora posible por este Departamento proceder ao tratamento individualizado de facturas e de nóminas, á súa correcta contabilización, nin tampouco a dar de alta o correspondente proxecto de gasto, todo elo en aras da cuantificación final do investimento[….].
 
O portavoz dos populares barquenses considera que “con esta forma de proceder o goberno municipal do PSOE demostra novamente a absoluta falta de control e de rigor na xestión e no gasto dos cartos de todos os veciños e veciñas do Barco”.
Engade Moisés Blanco, que “as críticas que a este respecto ven facendo o grupo popular, desde hai moito tempo, son confirmadas e avaladas unha e outra vez polas decenas de informes que ano a ano emiten os técnicos do Concello. Estamos ante un exemplo máis”.

6 nov. 2012

EL PP PROPONE LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS


PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL VIVERO DE EMPRESAS DE O BARCO

El pasado mes de mayo se constituía la Comisión de Valoración del Viveiro de Empresas de O Barco, con la asistencia de todos los organismos y entidades que la integran: el Concello de O Barco, AEVA, Cámara de Comercio, Diputación y Xunta de Galicia. Esta misma sesión fue aprovechada para efectuar la valoración y aceptación del primer proyecto, y por unanimidad se acordó la adjudicación de un local al también primer viverista.

Transcurridos cinco meses desde la primera adjudicación, y pese a que en el propio mes de mayo se ha organizado un jornada informativa, la situación del vivero de empresas podemos afirmar que es la misma. Tan sólo ha sido ocupado un único despacho de los 10 disponibles.

Por ello, desde nuestro grupo consideramos que esta situación requiere de medidas de impulso y promoción, o dicho de otro modo, creemos que el Concello tienen que poner todos los medios a su alcance para conseguir que el vivero se convierta en un auténtico centro de trabajo y de iniciativas emprendedoras, sobretodo si nos referimos a una infraestructura pública que ha costado cerca de 500.000€ y que está prestando un servicio muy por debajo de sus posibilidades.

 Para ello proponemos, que en colaboración con los diversas Instituciones y Entidades, se elabore un “Programa de Promoción del Vivero de empresas”. Una herramienta promocional, cuyo objetivo sea contribuir a posicionar, y ofrecer información, aglutinando los diversos sectores existentes, sobre las posibilidades y ventajas que nuestra Comarca ofrece para visitantes y potenciales inversores.


A nuestro modo de ver, algunas de las iniciativas importantes podrían ser:

-Creación de una página Web para promocionarlo en internet, en las redes sociales... Fotografiar el interior del vivero para que los interesados puedan ver las salas y los espacios de los que dispondrán para su trabajo.

-Organizar Jornadas de divulgación entre los jóvenes estudiantes y empresarios de la comarca.
-Instalación de un letrero o rótulo en la propia instalación y señales informativas sobre su ubicación.

-Dotarlo de contenido con la organización de actividades en el Vivero e implantación de algún servicio municipal.

-Talleres de sensibilización y motivación para emprender y concursos escolares.
-Campaña de Publicidad y anuncios.

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

- El Concello de O Barco se compromete a la elaboración de un programa para la Promoción del Vivero de Empresas de O Barco de Valdeorras.
  

25 oct. 2012

A Xunta de Galicia concede un obradoiro de emprego ao Barco de Valdeorras


A Xunta de Galicia ven de conceder ao concello de O Barco de Valdeorras un obradoiro de emprego que dará traballo e formación a máis dunha vintena de persoas desempregadas deste municipio.

Esta concesión foi confirmada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, nunha reunión que mantivo co portavoz do Partido Popular de O Barco e recentemente elexido deputado electo para o Parlamento de Galicia, Moisés Blanco.

Este novo obradoiro, denominado “O Barco Emprende”, dará emprego durante seis meses a un total de 24 persoas desempregadas, e contará cun orzamento estimado en 169.780 euros. Para esta concesión, tivéronse en conta as 1.220 persoas desempregadas censadas no municipio barquense.

Tanto Moisés Blanco como Rogelio Martínez manifestan a súa satisfacción por esta iniciativa que dará emprego e formación a 24 persoas, do mesmo xeito que con este obradoiro se contribuirá a mellorar espazos públicos do municipio de O Barco.

Considera Moisés Blanco que o Partido Popular "xa empeza a cumplir o seu programa tomando decisións importantes en materia de emprego. Diminuir as tasas de paro é uns dos obxectivos fundamentais, por iso a través da concesión deste obradoiro de emprego máis dunha vintena de familias terán a oportunidade de traballar e formarse durante medio ano”, concluiu o portavoz popular.

 

17 oct. 2012

O PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS, UN REFERENTE GALEGO...

O Parque Comarcal de Bombeiros de Valdeorras é, dende hai 12 anos -data da súa inauguración-, todo un referente a nivel autonómico no que se refire a este tipo de dotacións. Por este motivo, o candidato Moisés Blanco quixo visitar as súas instalacións, en compañía do alcalde de A Rúa, Avelino García.
Durante a visita, o candidato popular comprobou in situ o motivo polo cal este parque comarcal, cofinanciado pola Xunta e a Deputación, é de referencia en Galicia, dada a calidade do seu equipamento e a extraordinaria profesionalidade da plantilla, con máis de 200 actuacións importantes por ano.
 
Moisés Blanco comprometeuse a seguir potenciando este parque comarcal -actualmente ten un orzamento anual de 780.000€- dende o Parlamento Autonómico na vindeira lexislatura.

14 oct. 2012

ROSA QUINTANA ANUNCIA EN O BARCO LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN FORESTAL


O Barco, 14 de octubre de 2012. En la tarde de ayer Rosa Quintana candidata al Parlamento de Galicia del Partido Popular por la provincia de La Coruña y Conselleira de Medio Rural y mar, visitó O Barco de Valdeorras donde mantuvo una reunión con el Comité Ejecutivo local, presidido por Moisés Blanco también candidato al Parlamento de Galicia por Ourense y el diputado provincial y alcalde de A Rúa, Avelino García.
En este encuentro de trabajo se trataron los siguientes temas:  
-         Anunció una propuesta para elaborar un Plan Forestal en los montes de gestión pública y la puesta en marcha de un proyecto de recuperación con castaños frutales, que incluirá a Valdeorras como comarca piloto a petición del PP local. Unido esto, con la la ley de montes de Galicia se procederá a mejorar la definición de planificación a nivel comarcal. Para tal fin se acometerán los planes de ordenación de los recursos forestales.
-         Promoción de una gestión personalizada y organizada del monte, para ello se promoverán e impulsarán contratos temporales de gestión pública de los montes y se atenderá a la consolidación de los procesos de certificación forestal.
-         También comunicó que se incluyó a Valdeorras como una de las comarcas de afectados por los incendios forestales, por ello la Xunta de Galicia está estudiando y valorando los daños para incluirla en las medidas de recuperación del Real Decreto-ley 25/2012, del 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades autónomas.
-         Anunció medidas para la mejora de la productividad del monte, mediante apoyo financiero a inversiones para la mejora de la competitividad de explotaciones industriales, o medidas agroambientales para fomentar la producción y mercado agrícola, estableciendo fórmulas que incluyan estímulos a la producción y promoción comercial.
 
VISITA INDUSTRIA CÁRNICA
Concluida la reunión de trabajo visitó una industria de elaboración y transformación de productos cárnicos donde pudo ver el proceso de elaboración del Botelo. Moisés Blanco manifestó la importancia de este producto típico de las mesas de Valdeorras, y la necesidad de aumentar su promoción y comercialización en el mercado exterior.
 
 
VISITA COOPERATIVA JESÚS NAZARENO
Seguidamente visitó la Cooperativa Jesús Nazareno de O Barco donde recorrió las modernas instalaciones y pudo comprobar la calidad y producción de los caldos valdeorreses, destacando la buena labor y trayectoria de la denominación de Origen de Valdeorras.
Rosa Quintana comunicó la necesidad de potenciar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que constituyen un elemento fundamental para el mantenimiento del tejido agroindustrial, además de ahondar en la formación y apoyo a la internacionalización de las empresas agrarias, especialmente en el sector vitivinícola.
También se comprometió a incentivar a la juventud hacia el desarrollo de proyectos empresariales en el rural, para ello la Xunta de Galicia ha aumentado la cobertura de comunicaciones e internet en el medio rural a más del 95% del territorio.

9 oct. 2012

ANA PASTOR ESTUVO EN O BARCO PARA COMPROMETER INVERSIONES IMPORTANTES

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañada del Presidente de la Diputación  Provincial de Ourense, Manuel Baltar, y del Conselleiro de Educación y Cultura, y candidato nº1 del PPdeG por la provincia de Ourense, visitó en la tarde de ayer O Barco de Valdeorras.

A las 16:30 horas mantuvo una reunión con el Comité Ejecutivo Local del Partido Popular en la que todos los presentes pudieron intercambiar impresiones sobre la actualidad política con la Ministra, que en todo momento se mostró cercana, afable y contestando a todo lo que se le planteaba.

Moisés Blanco, Presidente del PP de O Barco y candidato nº8 de la lista de los populares por la provincia de Ourense le recordó los grandes temas que Valdeorras tiene pendientes y que dependen del Ministerio de Fomento: Autovía A-76, mejora del firme de las carreteras N-536 y N-120, el proyecto para la construcción de la Conexión entre las carreteras N-120 y N-536(Circunvalación de O Barco), las obras de rehabilitación del túnel en La Barosa, así como la reconstrucción de la pasarela peatonal des Coedo hasta O Barco.

Por su parte, la Ministra de Fomento se comprometió a que en los próximos días se adjudicará la redacción del Proyecto de la conexión entre la N-120 y la N-536, para el que ya figuran en los Presupuestos Generales del Estado 729.000€. También comprometió la mejora del firme de la N-120, que aunque no figura una partida presupuestaria específica se podrá ejecutar con cargo a las partidas de Mantenimiento y conservación de carreteras.

Con respecto a la Autovía A-76, Ana Pastor manifestó la apuesta de su ministerio por esta infraestructura tan importante para la comarca, y prueba de ello es su inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.(PITVI) Este proyecto irá acomodando su ejecución a las disponibilidades presupuestarias.

La pasarela peatonal entre Coedo e O Barco, que quedó destrozada tras el terrible incendio forestal que sufrió el municipio el pasado 12 de agosto será reconstruida nuevamente por el Ministerio de Fomento, ya que serán declaradas como obras de emergencia.

Por último también se refirió a las obras de rehabilitación del túnel de La Barosa, para pedir disculpas por los inconvenientes y molestias que pueda estar ocasionando y aseveró que los informes técnicos y la seguridad vial son los que marcarán el tiempo de ejecución, a la vez que aseguró que cuentan con la consignación económica necesaria para la ejecución de esta obra.

Terminada la reunión con los populares barquenses, se dirigió a la sede de la Asociación de Empresarios de Valdeorras (AEVA) para mantener un encuentro con varios representantes de los empresarios valdeorreses.

 

 

 


 

19 sept. 2012

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CAMPAÑA


Ayer en la sede popular de O Barco, quedó constituido el Comité de Campaña del PP barquense con Moisés Blanco Paradelo, como responsable político y Arsenio Moldes Gómez, como coordinador del equipo de trabajo, a los que se le suman otros 7 compañeros/as, distribuidos en las siguientes áreas:
- Interventores y apoderados: Enrique Pérez.

- Material de Campaña electoral: Celestino Delgado.

- Voto por correo: Carlos Javier Crespo.

- Actos y mítines: María Iglesias.

- Comunicación y medios: Iván Estévez.

- Medio Rural: José Luís Fernández.

- Novas Xeracións y juventud: Nuria Jares.


Como todos sabéis el próximo 21 de octubre se celebran las elecciones autonómicas en Galicia y desde el mismo momento de la convocatoria hemos empezado a trabajar para conseguir una nueva "victoria popular" que permita al Presidente Feijóo revalidar su mandato.
Tambien trabajaremos intensamente para que nuestro presidente local y portavoz municipal Moisés Blanco, que ha sido incluido en las listas populares de número ocho, pueda salir elegido, hecho que garantizaría otra mayoría absoluta.
Por ello todos los miembros del comité ejecutivo del PP barquense afrontamos esta campaña con ilusión y confianza, para que después de muchos años, O Barco y la comarca de Valdeorras tenga un representante popular en el Parlamento de Galicia.


7 sept. 2012

EL GOBIERNO SOCIALISTA DE O BARCO RECHAZA LA PROPUESTA POPULAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPULSO Y DINAMIZACIÒN DE LA PLAZA DE ABASTOSMoción que presenta el Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el articulo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para su debate y, en su caso aprobación en el pleno ordinario del mes de Septiembre.

PLAN DE IMPULSO Y DINAMIZACIÓN DE LA PLAZA DE ABASTOS
 
El comercio tradicional en la actualidad está sometido a un profundo proceso de cambio que exige realizar un esfuerzo de renovación y adaptación continuo, con el objeto de que se vuelva a situar en la posición histórica que tradicionalmente vino desempeñando en el desarrollode nuestras villas y ciudades. 

Buen ejemplo de ello son las plazas de abastos que históricamente representaron el centro económico y social de cualquier pueblo, y que necesitan adaptarse a las nuevas formas de compra si quieren seguir siendo competitivas. Para ello es imprescindible tomar conciencian de la verdadera situación, aceptarla y conocer la problemática por la que atraviesa cada una de ellas.

La Plaza de Abastos de O Barco está situada en el centro de la villa, en una calle con importante actividad comercial y frecuente tránsito peatonal. Además, cuenta con unas buenas instalaciones, modernas y actuales, ocupando la planta baja de un edificio de reciente construcción(Edificio de usos múltiples del Concello de O Barco).Pero, pese a estas inmejorables condicionestan sólo tiene 7 puestos de venta abiertos de los 18 disponibles. Dicho de otro modo, más del 61% de los puestos no tienen actividad.

Balance muy negativo, que viene demandando desde hace tiempo la adopción de medidas que ayuden a corregir esta situación, puesto que desde su inauguración en el 2003, año a año, se han ido cerrando puestos de venta sin que estos estén siendo nuevamente ocupados.

Por ello, desde el grupo popular proponemos la elaboración de un Plan de Impulso y Dinamización de laPlaza de Abastos que podría estar basado en los siguientes puntos:

-
Modificación de la ordenanza reguladora de la Tasa por servicio público de la Plaza de abastos.- Que permita la bonificación del 50% o el 75% de la tasa durante el primer año de actividad dependiendo del número de personas de la unidad familiar (del adjudicatario)que estén en situación de desempleo.

-
Modificación del Reglamento de Funcionamiento.- que contemple la diversificación de la oferta de venta y la posibilidad de constituir la Asociación de Placeros.


-
Criterios de adjudicación de puestos.- Valorar preferentemente las solicitudes de personas que se encuentre en paro, especialmente de las mujeres, ya que la tasa de desempleo femenino en O Barco representa el 60%.

-
Promover la Asociación de Placeros. Para que mejoren su organización colectiva y su capacidad de captar nuevos clientes a través de iniciativas conjuntas. Así mismo, podrían optar a las diferentes ayudas públicas que convocan las Administraciones.

-
Fomentar campañas promocionales (Día del Mercado)y crear una “imagen” de marca.

-
Flexibilizar horarios e incentivar nuevas medidas como la venta a domicilio, pedidos telefónicos, pagos con tarjeta etc…

-
Puestos de productos tradicionales (Centro de Promoción Productos Tradicionais)


Desde el grupo popular consideramos que el Concello de O Barco como propietario del mercado tiene que jugar un papel mucho más decisivo, y hacer algo más que sacar los puestos a concesión y esperar a que los ciudadanos decidan o no presentar una solicitud.

Estos duros momentos de crisis y dificultades económicas también son buenos para nuevos proyectos y oportunidades, por eso presentamos este plan de acción completamente abierto para que todos los grupos aporten sus propuestas y entre todos consigamos revitalizar la actividad de la Plaza de Abastos, y de paso contribuir a que una decena de personas y sus familias tengan un nuevo empleo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:


El Concello de O Barco se compromete a la elaboración de un Plan de Impulso y Dinamización de la Plaza de Abastos.    

3 ago. 2012

REUNIÒN CON ALFONSO RUEDA PARA PEDIRLLE QUE SE MANTEÑAN OS SERVIZOS PÚBLICOS NO BARCO


O portavoz municipal dos populares, Moisés Blanco, e mailo concelleiro Carlos Javier Crespo, mantiveron unha reunión co conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, para abordar cuestións coma a reforma xudicialproposta polo CGPJ, ou a eliminación das oficinas liquidadoras.
Ademáis de pedir que se manteña a calidade destes servizos, os populares solicitaron que se estudie a cesión de edificios e inmobles para usos culturais, sociais e educativos.

O Barco02 de agosto de 2012.- O portavoz municipal do PP en O Barco, Moisés Blanco, e mailo concelleiro Carlos Javier Crespo, mantiveron un encontro de traballo co conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda.

Nesta reunión, os populares  abordaron a proposta do consejo General del Poder Judicial para modificar o mapa xudicial e a posible reducción de xulgados, un asunto que, segundo explicou o portavoz municipal, Moisés Blanco, “nos preocupa pola posibilidade de que os cidadáns barquenses se vexan perxudicados”, tendo en conta que si só se atenden a criterios económicos e non se contemplan outros factores determinantes como a dispersión poblacional, as comunicacións e a distancia coa capital provincial, “pese a gravedade económica do momento en ningún momento podemos permitir que os cidadáns barquenses perdan calidade na prestación dun servicio público tan importante como é o da Xustiza”.

Tamén se falou no encontro acerca da proposta o Executivo Autonómico de eliminar as oficinas liquidadoras, dependentes do Rexistro da Propiedade. Moisés Blanco lembrou que a oficina barquense “funciona moi ben dende hai anos e non queremos que se perda a calidade asistencial da que ata o de agora dispuñan os veciños de Valdeorras”, posto que aparte de servir para o pago de impostos, esta oficina ofrece servizos de información moi importantes e de interese para a poboación. Por estes motivos, os populares de O Barco consideran que este servizo debería continuar.

Por último, os populares trasladáronlle ao titular de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, a importancia de que se estudie, por parte do Executivo Autonómico, a posibilidade de ceder determinados inmobles e edificios para usos sociais, culturais e educativos. “Existen proxectos interesantes ao respecto, polo cal consideramos que sería perfectamente factible”, manifestou Moisés Blanco.