24 ene. 2013

REUNIÓN CO PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA IMPULSAR O PROXECTO DA AUTOVÍA A-76

  • Na xuntanza acordaron solicitar do Ministerio de Medio Ambiente que acelere os traballos de redacción da declaración de Impacto Ambiental do proxecto para posibilitar a aprobación definitiva do estudio informativo da autovía.
  • Solicitan asemade que, logo dese trámite, o Ministerio de Fomento acorde a licitación da redacción dalgúns dos proxectos dos tramos da autovía, priorizando aqueles que resulten máis necesarios.


O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, mantivo unha reunión no Pazo Provincial con parlamentarios, deputados e alcaldes para analizar a situación do proxecto da autovía A-76 e solicitar do Ministerio de Medio Ambiente que acelere os traballos de redacción da declaración de Impacto Ambiental do proxecto para posibilitar a aprobación definitiva do estudio informativo da autovía. Tamén acordaron solicitar do Ministerio de Fomento, unha vez cumplimentado ese trámite, que acorde a licitación da redacción dalgúns dos proxectos dos tramos da autovía, priorizando aqueles que resulten máis necesarios.

Na reunión participaron xunto a Manuel Baltar o deputado no Congreso Celso Delgado; a senadora Carmen Leyte; os parlamentarios autonómicos Julia Álvarez e Moisés Blanco; o alcalde de A Rúa e deputado provincial, Avelino García Ferradal, e o tamén deputado provincial Plácido Álvarez Dobaño. O alcalde de Ponferrada, Carlos López, aínda que non estivo presente na reunión comunicou a súa adhesión aos acordos da xuntanza a prol da A-76.

Todos concordaron en que a autovía Ourense-Ponferrada A-76 é unha actuación de gran transcendencia para a vertebración da Galicia interior, constituíndo un terceiro acceso de gran capacidade desde Galicia cara Castela-León (ademais da A-6 e da A-52) e que a N-120 (Logroño-Vigo) está superada, especialmente en determinados tramos.
Comparten as demandas das organizacións empresariais e dos concellos que reclaman esta autovía e recoñecen e valoran o compromiso da ministra de Fomento, Ana Pastor, coa A-76, como o acredita o feito de que esta autovía teña sido incluída no Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda.
Dadas as actuais dificultades económicas, que conlevan fortes reducións orzamentarias e obrigan a reprogramar actuacións en materia de infraestruturas, os representantes políticos e institucionais acordaron solicitar que a redacción dos proxectos dos tramos que se realicen –unha vez acadada a declaración de impacto ambiental- se faga tendo en conta a eficiencia necesaria da infraestrutura e os antecedentes e incidencias na explotación da actual vía de comunicación entre O Bierzo, Valdeorras-Terras de lemos e Ourense, que é a N-120.
Asemade, recoñecen o esforzo e a celeridade cos que o Ministerio de Fomento resolveu os problemas plantexados na N-120 no túnel da Barosa, que permaneceu pechado para realizar unhas obras de emerxencia; e que se constata a incapacidade da N-536 como vía alternativa ante o peche da N-120. Finalmente demandan a Fomento a rápida continuación dos traballos de rehabilitación estrutural e de reparación do firme na N-120 e na N-536, cuxo proxecto figura en poder da Demarcación de Estradas do Estado en Ourense.
A lonxitude da autovía A-76 -en torno a 125 quilómetros- e o volume de investimentos que se estima nesta vía -que superan os 1.100 millóns de euros- dan unha idea da importancia que esta infraestrutura de comunicación ten para Galicia.

23 ene. 2013

O CONCELLO DE O BARCO LEVA 8 ANOS CONSECUTIVOS PRESENTANDO AS CONTAS FORA DE PRAZO ANTE O CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA


·         As subvencións da Xunta de Galicia poderían estar en risco, afectando a prestación de servizos municipais.
·         Dende o ano 2004 o Concello presenta as contas fora de prazo.
·         Moisés Blanco considera que Alfredo García, coma vicepresidente da FEGAMP, da un mal exemplo o resto de alcaldes galegos.
O Barco de Valdeorras.- 22 de xaneiro de 2013. O portavoz do Partido Popular de O Barco, Moisés Blanco, afirmou que “é un feito grave que o Goberno Socialista do Concello de O Barco non sexa capaz de presentar as contas municipais en tempo en forma, e que ano tras ano o fagan fora de prazo”.
Os populares barquenses presentaron este luns no concello de O Barco un escrito no que lle piden ao alcalde que envíe a maior brevidade posible a documentación correspondente as contas do ano 2011 ao Consello de Contas, porque, “ademais de que novamente se evidencia unha mala xestión do Grupo de Goberno tamén estaría en serio risco a prestación dalgún servizo municipal, posto que a Xunta de Galicia podería excluir das subvencións a aqueles concellos que eluden rendir as súas contas”, sinalou Moisés Blanco.
O portavoz do Partido Popular no Concello de O Barco, afirma que o alcalde de O Barco, Alfredo García, non foi quen de remitirlle ao Consello de Contas nos últimos oito anos a documentación que se lle require. Entende o portavoz popular que ao alcalde de O Barco “pouco lle importa que o Consello de Contas de Galicia sexa o ente fiscalizador das contas e da xestión económico-financeira do sector público galego, entre os que se atopan os concellos”.

No última publicación dixital, que vén de presentar o Consello de Contas, o Concello de O Barco atópase dentro da lista dos catorce concellos de Galicia, e catro da provincia de Ourense, que non enviaron a Conta Xeral correspondente ao exercicio económico do ano 2011.

Pero o máis grave para o noso concello e que esto converteuse nunha práctica habitual de Alfredo García, posto que aconteceu igual nos anos 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004. É preciso remontarnos ao ano 2003 para atopar un informe do Consello de Contas de Galicia que fiscalice e analice os datos económicos do Concello do Barco en tempo e forma”, explica Moisés Blanco.

Os datos do Consello de Contas refendan o que leva denunciando o Partido Popular no que atinxe á “falta de respecto institucional” e o pouco valor que o alcalde lle presta aos entes fiscalizadores da nosa comunidade autónoma.

Moisés Blanco considera que o alcalde de O Barco “converteu en algo habitual o que tería que ser unha excepción, e sen lugar a dubidas é un dos alcaldes galegos que máis informes desfavorables acumula. Temos que lembrar que no ano 2012 recibiu 155 informes desfavorables dos técnicos municipais. Así mesmo, leva presentado todos os orzamentos municipais fora de prazo e con reparos negativos dos servizos técnicos do concello. É o alcalde campión de Galicia en informes desfavorables”.

Recorda Moisés Blanco, que “o alcalde de O Barco tamén é Vicepresidente primeiro de Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), e con esta forma de proceder, chea de informes desfavorables e reiterados incumprimentos ofrece un mal exemplo o resto de alcaldesas e alcaldes de Galicia”.

11 ene. 2013

EL PP PROPUSO QUE SE BONIFICARAN TODAS LAS OBRAS DE MEJORA DE FACHADAS Y DE LOCALES DE USO COMERCIAL


Para incetivar las reformas, y por lo tanto la actividad económica,  y por criterios de igualdad, el Partido Popular propuso que se ampliara el ámbito de aplicación de las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
De esta manera consideramos de justicia que todas las obras de mejora en las fachadas o cubiertas,  que se hagan en cualquier vivienda de O Barco, puedan beneficiarse de una bonificación del 50% de la cutoa del impuesto. Así mismo, propusimos que las reformas de los inmuebles destinados a usos comerciales o industriales reciban una bonificación del 75%. 
La ley permite que se establezcan bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas por el Pleno de la Corporación como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo.
Esta propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno socialista de O Barco.
Moisés Blanco Paradelo, en calidad de Portavoz del Grupo Popular, ante la proposición de la Alcaldía relativa a la aprobación inicial de la modificación fiscal nº 5 reguladora del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que se presenta para su debate en la sesión plenaria del 10 de enero de 2013, presenta la siguiente

  
Enmienda de adición:


-         Se concederá una bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 50% para las obras de mejora de fachada, de cubiertas y sustitución de canalones que se realicen en inmuebles destinados a viviendas.


-          Se concederá una bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras(ICIO) del 75% para todas los proyectos de obra nueva acondicionamiento o reforma de locales con destino a uso industrial, comercial o profesional.
PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS


Moción que presenta el Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el articulo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para su debate y, en su caso aprobación en el pleno ordinario del mes de Enero.

 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS

En la Comisión de Obras celebrada el pasado 13 de marzo, el grupo popular propuso la modificación de la Ordenanza Municipal para la Instalación de Terrazas en la vía pública del Concello de O Barco, con el fin de adaptarla a la nueva realidad en cuanto a las necesidades de los hosteleros de instalar diferente mobiliario en las terrazas, en igualdad de condiciones y con una normativa clara y actualizada.

 
Debido a esa propuesta, en la Comisión de Obras que se celebró el 20 de marzo, se debatieron varias iniciativas que presentó nuestro grupo sin que ninguna haya sido tenida en cuenta. Así mismo, queremos recordar que el Grupo Popular ya había planteado el estudio de posibles modificaciones de la ordenanza en la Comisión de Obras del 17 de enero del 2011 con motivo de la aprobación de la ley que prohibía fumar en los locales.

 
Pese a la negativa e inmovilismo del grupo de gobierno a aplicar modificaciones y nuevas propuestas, la realidad es que el sector demanda soluciones y alternativas como así nos lo han transmitido nuevamente distintos hosteleros de O Barco en estos días de celebración Navideña.  De igual forma, también nos consta que desde la Asociación de Empresarios de Valdeorras se han dirigido al Concello solicitando posibles modificaciones de la ordenanza que permitan la instalación de diferentes tipos de mobiliario y complementos en las terrazas con la intención de que puedan ser utilizadas durante todo el año.

 

Desde grupo popular consideramos que la hostelería en O Barco es un sector importantísimo como elemento dinamizador de la economía local y generadora de puestos de trabajo, y por eso, a través de esta moción, volvemos a presentar varias iniciativas que consideramos importantes.

 

1. FACILITAR Y AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMISTRATIVOS

 

-          Elaboración de un padrón de terrazas, con un número identificativo o matrícula que facilite la tramitación administrativa de las solicitudes. Las licencias que se concederán con carácter anual formarían parte de este Padrón en el que permanecerán hasta que no se solicite expresamente la baja por cese en la actividad o cambie de titularidad.

 

-          Renovación automática de las licencias.

 

2. ESTABLECER MOBILIARIO, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS

 

-          Que la ordenanza contenga un artículo en el que figure el tipo de mobiliario que se podrá instalar así como los diferentes elementos provisionales de cubrición, condiciones de cerramientos, objetos auxiliares como estufas o calefactores etc… con sus características y medidas.

  

3. DETERMINAR DIFERENTES ZONAS DE INSTALACIÓN
 

-          Considerar diferentes zonas de instalación. Tales como: aceras con tráfico rodado, zonas de paseo, semipeatonales o plazas. En función de cada zona adaptar las condiciones del mobiliario o accesorios, separadores o elementos de cubrición permitidos, etc…


-          Ubicación de la instalación. A la solicitud de licencia podría adjuntarse un plano o croquis de la instalación en el que se recoja el tramo de vía afectado por la instalación con detalle de la distribución de mesas y sillas, protecciones laterales, jardineras, parasoles etc…

 

4. FACILIDADES PARA LA INSTALACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES


-          Desarrollo longitudinal. Permitir la posibilidad de que, previa autorización o conformidad de los propietarios de fachadas y locales colindantes y siempre que no se dificulte la libre circulación de peatones, la terraza pueda desarrollarse longitudinalmente, sin sobrepasar en ningún caso el número de mesas y sillas adjudicadas. De esta forma se facilitaría la instalación de terrazas a aquellos establecimientos que, por sus características de situación o tamaño, tendrían limitada su instalación en igualdad de condiciones.


-          Tarimas. En casos excepcionales y amparo de los oportunos informes técnicos se podría autorizar la instalación de tarimas sobre zonas de aparcamiento en colindancia con el tráfico rodado que cuenten con orejas de protección.(evitando en todo momento la invasión o el cruce de la calzada)


5. SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD


-          Seguro de Responsabilidad Civil. Pensando en la seguridad y tranquilidad de todos se le podría solicitar al titular del establecimiento que acredite tener contratado un seguro de responsabilidad civil con cobertura a los posibles riesgos derivados del funcionamiento de la terraza.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

 

-El Concello de O Barco se compromete a la modificación de la ordenanza reguladora para la instalación de terrazas al objeto de adaptarla a las nuevas necesidades de los hosteleros de la villa.