17 dic. 2013

LA INEFICACIA DEL GOBIERNO DE O BARCO IMPIDE QUE LOS VECINOS DEL CASCO VELLO ACCEDAN A LAS AYUDAS QUE CONCEDE LA XUNTA PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

 
  • Las ayudas públicas para nuevas actuaciones en las áreas de rehabilitación alcanzaron 34,4 millones de euros.
  • En mayo de 2012, el pleno del Concello aprobaba una moción de los populares en la que pedían que se realizaran los trámites para volver a presentar la documentación necesaria ante Xunta de Galicia para conseguir la declaración de ARI.
  • Moisés Blanco, portavoz del Grupo Municipal Popular, lamentó que “ni un sólo euro de estas ayudas vinieron para O Barco, ya que el gobierno del concello no fue capaz de presentar la documentación correcta para conseguir la declaración de ARI del casco vello”.


O Barco de Valdeorras, 16 de diciembre de 2013.- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Moisés Blanco Paradelo afirma que “los vecinos y vecinas del Casco Vello barquense se vieron privados del acceso a las ayudas, que la Xunta lleva concediendo a los concellos que tienen Áreas de Rehabilitación Integral, por la ineficacia del gobierno socialista de O Barco a la hora de solicitar su declaración”.

El Consello de la Xunta de Galicia celebrado el 26 de abril de 2012 acordaba la autorización para la firma de convenios de la Comisión Bilateral de Seguimiento, relativos a las áreas de rehabilitación integral en la Comunidad Autónoma de Galicia con la participación de los concellos al amparo del Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

Este acuerdo permitía que la Xunta de Galicia destinase más de 15,6 millones de euros para el financiamiento de 2.500 nuevos objetivos de áreas de rehabilitación con los 38 concellos gallegos que disponen de ARI, en el marco de la Comisión Bilateral del Plan de Vivenda.

A los fondos autonómicos se sumaron otros 18,8 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento, por lo que las ayudas públicas para nuevas actuaciones en las áreas de rehabilitación gallegas alcanzaron 34,4 millones de euros.

El Portavoz Popular recuerda que su grupo presentó una moción en el pleno del mes de mayo del 2012 precisamente solicitando queEl Concello de O Barco realizara los trámites oportunos para volver a presentar la documentación necesaria ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia para conseguir la declaración de Área de Rehabilitación Integral del Casco Vello de O Barco.“
 
En aquel texto, los populares recordaban que después de intentarlo en dos ocasiones, desde el año 2006, el Concello de O Barco no ha conseguido la declaración de ARI del Casco Vello, y no por falta de voluntad de la Xunta de Galicia que en uno de sus últimos escritos consideraba el área propuesta susceptible de obtener la declaración de ARI, previa corrección de diversos aspectos de la documentación presentada.

Moisés Blanco, portavoz del Grupo Municipal Popular, lamentó que “ni un sólo euro de estas cuantías vinieron para O Barco, ya que el gobierno del concello no fue capaz de presentar la documentación correcta para conseguir la declaración de ARI del casco vello”.

El portavoz popular afirma que “después de aprobarse nuestra moción nada se ha avanzado en este asunto”, convencido de que “estas ayudas habrían supuesto un importante impulso para el casco vello, así como para el sector de la construcción y de las reformas”.

14 dic. 2013

MOISÉS BLANCO AFIRMA QUE “SEGUIREMOS DEMANDANDO Á XUNTA QUE AXILICE O RECOÑECEMENTO OFICIAL DO CAMIÑO DE INVERNO”


O deputado popular considera “irracional que os socialistas galegos pretenderan aprobar no Parlamento completar a sinalización deste Camiño no 2013, cando faltan menos de 20 días para rematar o ano e aínda non se coñece por onde discorre de forma oficial esta ruta”

MOISÉS BLANCO AFIRMA QUE “SEGUIREMOS DEMANDANDO Á XUNTA QUE AXILICE O RECOÑECEMENTO OFICIAL DO CAMIÑO DE INVERNO”

“Mantemos un contacto periódico cos responsables da Consellería de Cultura para coñecer directamente a evolución dos traballos respecto ao Camiño de Inverno”, apuntou

A partir do recoñecmento oficial, será o momento de realizar os traballos de delimitación e sinalización específica, “unha cuestión sobre as que o PP tamén velará pola súa execución no prazo de tempo máis breve posible”

Santiago, 13 de decembro de 2013.- Odeputado do Grupo Popular Moisés Blanco afirmou hoxe que “continuaremos demandando á Xunta de Galicia que axilice os traballos para conseguir o recoñecemento oficial do Camiño de Inverno, de xeito que esta ruta xacobea se converta nunha nova referencia para o desenvolvemento turístico e cultural da comarca de Valdeorras”. Neste sentido, considerou“irracional que os socialistas galegos pretenderan aprobar no Parlamento unha iniciativa para completar a sinalización oficial do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras antes de que finalice este ano 2013, cando faltan menos de 20 días para o remate deste ano e aínda non se coñece por onde discorre de forma oficial esta ruta xacobea”.

Moisés Blanco reiterou que “desde o Partido Popular mantemos un contacto periódico cos responsables da Consellería de Cultura a fin desaber directamente a evolución dos traballos que están realizando para o recoñecemento oficial do Camiño de Inverno, en cumprimento dos acordos adoptados no Parlamento galego”.

“A partir deste recoñecemento oficial do Camiño de Inverno como ruta xacobea, será o momento de realizar os traballos pertinentes para a súa delimitación concreta e sinalización específica, unha cuestión que desde o Grupo Popular tamén velaremos pola súa execución no prazo de tempo máis breve posible”, apuntou.

ABSURDA PROPOSTA SOCIALISTA

O deputado popular considerou “ilóxico” que os socialistas galegos pretenderan o pasado mércores que se aprobara no Parlamento galego unha proposición non de lei reclamando á Xunta de Galicia que complete a sinalización oficial do Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras antes de que finalice o presente ano 2013.

“Resulta absurdo que os socialistas defendan unha iniciativa no Parlamento totalmente irrealizable neste momento, tanto polo prazo de tempo, xa que estamos a menos de 20 días de que remate o 2013 e sería imposible que a Xunta puidera executar a proposta; como porque a día de hoxe non se sabe por onde será o percorrido oficial desta ruta xacobea e sería incoherente gastar cartos nunha sinalización sen saber se vai ser definitiva”, apuntou.

Así mesmo, Blanco lamentou que os socialistas galegos rexeitaran a emenda presentada polo Grupo Popular á súa proposición non de lei, “moito máis coherente coa situación actual, xa que pedíamos á Xunta que continuara cos traballos necesarios para proceder ao inmediato recoñecemento oficial do Camiño do Inverno, así como que, unha vez dado este paso, iniciaraos traballos para a súa delimitación e sinalización”.

12 dic. 2013

MOCIÓN SOBRE OS CONTRATROS TEMPORAIS QUE SE CONVERTEN EN INDEFINIDOS


Moción que presenta o Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para o seu debate e, no seu caso aprobación, no Pleno Ordinario do mes de decembro.


SOBRE OS CONTRATROS TEMPORAIS QUE SE CONVERTEN EN INDEFINIDOS”

Dende hai varios anos no Concello de O Barco vense producindo un feito un tanto especial, ao tempo que inxusto, en canto a que varios traballadores empezan a súa relación laboral co Concello a través de contratos temporais e co paso dos anos terminan por converterse en traballadores indefinidos.

E isto sucede debido a reiteración de contratos na mesma persoa, que despois acode a xustiza, presenta demanda contra o Concello e dánlle a razón, acreditando que a contratación foi en fraude de lei e que polo tanto a relación entre as partes pasa a ser indefinida.

Deste xeito, nos dous últimos anos catro traballadoras do servizo de Axuda a Domicilio, unha técnico de Medio Ambiente ou a Axente de Emprego Local, ao que lle podemos engadir os cincuenta traballadores que, con gallo da aprobación en novembro de 2009 da Relación de Postos de Traballo, viron convertidos os seus contratos temporais en indefinidos(ata a xubilación) sen nin sequera ter pasado por ningunha proba ou proceso de selección, vulnerando os principios de mérito, capacidade e igualdade de oportunidade como así certificaban os propios informes dos técnicos municipais.
Dada a repetición deste feito o Grupo Municipal do Partido Popular interesouse polo tema en varios plenos e comisións informativas, e mesmo chegamos a solicitar unha convocatoria extraordinaria da Comisión de Persoal con este asunto como único punto instando ao goberno a elaboración dun estudo e análise dás condicións laborais de posibles traballadores que poderían encontrarse nunha situación similar, sen que a proposta fose atendida.


Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

-. O Goberno do Concello de O Barco convocará a Comisión Informativa de Persoal, Tráfico e Seguridade Cidadá sempre que se vaia a realizar unha contratación de persoal, e porá a disposición dos grupos políticos todos os antecedentes da contratación de calquera persoa de forma temporal, por obra ou servizo, ou en calquera modalidade de contratación directa polo Concello, así coma toda a información relacionada coas memorias xustificativas de contratos de obras ou servizos, actas das reunións dos tribunais de selección realizados, decretos de convocatoria de procesos de selección etc...

9 dic. 2013

MOISÉS BLANCO PRESENTA UNHA PROPOSTA NO PARLAMENTO PARA QUE FOMENTO MANTEÑA OS PREZOS DO TREN-EXPRÉS EN TODAS AS VIAXES ENTRE AS ESTACIÓNS DE VALDEORRAS E OURENSE


A remodelación de horarios feita por RENFE deixou á comarca de Valdeorras sen a primeira conexión diaria por tren con OurenseMOISÉS BLANCO PRESENTA UNHA PROPOSTA NO PARLAMENTO PARA QUE FOMENTO MANTEÑA OS PREZOS DO TREN-EXPRÉS EN TODAS AS VIAXES ENTRE AS ESTACIÓNS DE VALDEORRAS E OURENSE

  • A alternativa existente é o ‘Tren-Hotel’ das 7 da mañá, pero a un prezo de billete superior aos 20 euros, fronte aos 8 euros que se pagaban anteriormente

  • O ‘Tren-Exprés’ parte ás 10 horas de Valdeorras e ten un prezo de 8,95 euros

Santiago, 8 de decembro de 2013.- O deputado do Grupo Popular Moisés Blanco presentou unha proposición non de lei no Parlamento galego a través da que se solicita ao Ministerio de Fomento que manteña os prezos do Tren-Exprés en todas as viaxes desde as estacións de O Barco ou A Rúa na comarca de Valdeorras ata Ourense para facilitar o transporte dos veciños desta comarca ata a capital ourensá.


Moisés Blanco recorda que a remodelación de horarios nos trens de RENFE propiciou que os veciños da comarca de Valdeorras quedaran sen a primeira conexión diaria coa capital da provincia, que lles permitía estar na cidade de Ourense arredor das 9 da mañá por un prezo da viaxe de 8 euros.


ALTERNATIVAS
A alternativa que temos os veciños de Valdeorras é o Tren-Hotel procedente de Barcelona, con parada en O Barco e A Rúa ás 7.10 e 7.30 horas, respectivamente, pero cun custe moi superior aos 20 euros”, explica o deputado popular. Esta situación está a xerar moitas queixas entre os usuarios polo incremento do prezo da viaxe.
O deputado popular apunta que “existe outra opción máis axeitada economicamente, pero hai que esperar ata as 10 horas para coller o Tren-Exprés a un prezo de 8,95 euros, pero co inconveniente de chegar a Ourense pasadas as 12 da mañá”. “Este horario dificulta considerablemente a posibilidade de que os veciños de Valdeorras que se desprazan á capital provincial poidan levar a cabo trámites administrativos, sanitarios ou doutro tipo que non poden realizar na comarca valdeorresa”, sinalou.

Fronte a esta situación, Moisés Blanco solicita do Ministerio de Fomento que manteña os prezos dos billetes do Tren-Exprés para todas as conexións ferroviarias entre a comarca de Valdeorras e a cidade de Ourense, unha demanda que xa foi realizada desde a Asociación de Empresarios de Valdeorras ou polo Pleno do Concello de A Rúa.

4 dic. 2013

OTRA SENTENCIA MÁS QUE OBLIGA AL CONCELLO DE O BARCO A CONVERTIR EN “INDEFINIDA” A UNA TRABAJADORA QUE FUE CONTRATADA SUCESIVAS VECES EN FRAUDE DE LEY


  • Desde diciembre de 1999 la contratación de la trabajadora, que se dedicó a contrataciones de personal laboral, listados de personal y subvenciones, se hizo en fraude de ley desde el primer contrato hasta el último.
  • El día 22 de febrero de 2013 la trabajadora formuló reclamación previa frente al Concello, que no fue contestada presentando demanda el 01-04-2013.
  • Otra sentencia del 15 de marzo de 2013, obligó al Concello a readmitir a una trabajadora del Servicio de Medio Ambiente porque “su despido fue improcedente, ya que se ha acreditado que la contratación fue en fraude de ley y que por lo tanto, la relación entre las partes fue indefinida”.
  • En enero de 2012 una Sentencia Judicial establecía que cuatro trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio pasaban de tener contratos temporales a indefinidos motivado por la reiteración de contratos temporales superior a 30 meses.
  • Arsenio Moldes, concejal popular, acusa al alcalde de O Barco de haber mentido en la Comisión de Personal que los populares solicitaron para pedir explicaciones por las sucesivas sentencias que declaraban indefinidos a trabajadores con contratos temporales”.

O Barco de Valdeorras, 3 de diciembre de 2013.- La Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Nº 3 de Ourense ha estimado la demanda que la trabajadora presentó contra el Concello de O Barco, y en la sentencia declara que la relación laboral existente en entre ambos “es indefinida con todos los derechos inherentes a dicha declaración incluidos los económicos, siendo la antigüedad de 30-12-99, debiendo el concello hacer efectivo dicho reconocimiento a todos los efectos”.
 
Según los hechos probados, “la trabajadora ha venido prestando servicio para el Concello demandado, ostentando la categoría profesional de Agente de Empleo[...]. La demandante formalizó con el Concello contratos temporales de obra desde el 30-12-99 como Agente de Empleo o Técnico Local de Empleo de acuerdo con la correspondiente subvención que se concedía cada año[...]
 
La demandante se dedicaba a contrataciones de personal laboral, listado de trabajadores de ayuda domicilio, planes de cooperación, y subvenciones.
 
El día 22 de febrero de 2013 la trabajadora formuló reclamación previa frente al Concello demandado, que no fue contestada presentando demanda en el decanato el día 01-04-2013.
En su demanda, solicitaba que “se declare que la relación laboral que le une con el Concello demandado es indefinida con antigüedad de 30-12-99”.
 
Establece la Magistrado-Juez que “se ha acreditado que la contratación fue en fraude de ley y que por lo tanto, la relación entre las partes fue indefinida. Y ese fraude se produce desde el inicio de la contratación[...]”. Consecuentemente el fallo le otorga la razón a la demandante, declarando la relación laboral entre la trabajadora y el Concello como indefinida.
 
Desde el Partido Popular de O Barco quieren dejar claro su máximo respeto a las decisiones judiciales, y como no podía ser de otra manera el mismo respeto para la trabajadora “que está en su pleno derecho de defender lo que considera más justo y apropiado”.
 
Lo que si critican los populares es la actitud del gobierno socialista de O Barco, que con su “supuesto desconocimiento de la ley” sigue permitiendo que trabajadores/as que comienzan su relación laboral con el concello, a través de contratos temporales, consigan la categoría de “indefinidos” bajo sentencias judiciales.
 
Arsenio Moldes Gómez, concejal popular e integrante de la Comisión Informativa de Personal recuerda que su grupo solicitara la convocatoria de una comisión extraordinaria de personal después de que cuatro trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio pasaron de tener contratos temporales a indefinidos motivado por la reiteración de contratos temporales superior a 30 meses.
 
El concejal popular afirma que “en aquella comisión solicitamos al gobierno la elaboración de un análisis y estudio de las condiciones laborales de posibles trabajadores que podrían encontrarse en una situación similar sin que la propuesta fuera atendida”.
 
Con esta nueva sentencia y otra en la que también la Técnico de Medio Ambiente tuvo que ser readmitida como trabajadora indefinida por los mismos motivos, queda demostrado que el alcalde nos mintió en aquella comisión”, afirma Moldes Gómez.
 
Los populares están convencidos y los hechos lo vienen demostrando que “estamos ante un ejemplo más de la mala gestión del Gobierno socialista en materia de personal, que reitera una y otra vez los mismos errores propiciando los mismos resultados: trabajadores con contratos temporales consecutivos se convierten en trabajadores indefinidos”.